Rozdziały w publikacjach naukowych

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozdziały traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w zbiorach tekstów naukowych.
Tabele mają możliwość sortowania według dowolnego kryterium. Należy kliknąć czarny trójkącik z prawej strony wybranej kolumny.

Teksty opublikowane w pozostałych wydawnictwach naukowych

autor tytuł w: redaktor rok strony
Bosko J. Ikonografia Świętego Jakuba Starszego Apostoła w sztuce sakralnej na Warmii Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna Parzych-Blakiewicz K., Mączka E Olsztyn 2019 zob tu
Brzegowy T. Pielgrzymka narodów do świątyni Pana Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin Godlewski Z. 2007 s. 71-86
Ciepiela K. Camino de Santiago, czyli Największy szlak pielgrzymkowy w Hiszpanii Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów Karkut M. 2016 s. 191-204
Datko A. Sanktuaria i pielgrzymki. Pątnictwo w Polsce po 1945 Kościół i religijność Polaków 1945-1999 Zdaniewicz W., Zembrzuski T. 2000
Gałązka W. Duchowość pielgrzymowania "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej Urbański S., Krawiecka E., Gałązka W. 2010 s. 39-50
Iwaszkiewicz-Wronikowska B. Loca sancta i loca sanctorum. Najstarsze sanktuaria chrześcijańskie Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. V, Miejsca święte w epoce późnego antyku Iwaszkiewicz-Wronikowska B., Próchniak D. 2005 s. 199-215
Jackowski A. Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie Turystyka religijna Kroplewski Z., Panasiuk A. 2010 s. 17-31
Januszkiewicz E. Pielgrzymka chrześcijan pod wodzą Chrystusa Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata F. Lenort, T. Siuda 2000 s. 135-147
Jaworska A. Camino i katedra Niedźwiedź biskupa Korbiniana. W kręgu myśli teologicznej Benedykta XVI Seweryniak H., K. Sitkowska K., Artemiuk P. 2011 s. 15-74
Kowalik K. Protestantyzm wobec turystyki pielgrzymkowej. Próba wypracowania nowych przestrzeni i form wyrazu dla duchowości chrześcijańskiej Przestrzeń w turystyce : Znaczenie i wykorzystanie M. Durydiwka, K. Duda-Gromada 2015 s. 103-113
Kucharski A. Czy wszyscy staropolscy peregrynaci wierzyli w cuda i relikwie? : uwagi na marginesie dzienników podróży XVII i XVIII wieku Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIII w.) praca zbiorowa Olsztyn 2009 s.155-171
Langkammer H. Jezus jako pielgrzym i chrześcijańska droga pielgrzymowania Słowo nieskowane : Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny A. Nowicki, J. Tyrawa 1998 s. 347-355
Liro J. Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce S. Tanaś, J. Mokras Grabowska 2014 s. 9-18
Łuczak M. Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary J. Górecki, H. Olszar 2002 s. 207-220
Łysiak W. Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia J. Adamowski, K. Smyk 2015 s. 170-178
Marciniak K. Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych Kultura i turystyka. Sacrum i profanum J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska 2016 s. 39-54
Mączka D. Turystyka pielgrzymkowa na Południowym Podlasiu. Śladami Błogosławionych Unitów Podlaskich zob. tu Turystyka religijna Kroplewski Z, Panasiuk A. 2010 s. 548-556
Możejko B. Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze B. Śliwiński 2009 s. 107-130
Mraczek M. Przygotowanie do kapłaństwa i pielgrzymowanie Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży M. Hastetter, M. Ostrowski 2016 s. 127-131
Mróz F., Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce – powrót do średniowiecznej tradycji pielgrzymowania zob. tu Krajobraz sakralny Partyka J. 2014 s. 119-134
Nikołajew J. Wędrowanie młodocianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa Droga" Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej A. Tunia 2014 s. 223-263
Ostrowski M. Duszpasterstwo osób w drodze Teologia pastoralna szczegółowa R. Kamiński 2002 s.356-378
Ostrowski M. Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna Geografia i sacrum T. 1 B. Domański, S. Skiba 2005 s. 265-273
Panasiuk A. Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej Turystyka religijna Z. Kroplewski, A. Panasiuk 2010 s. 366-377
Pater J. Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku Milenium Kościoła na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 31 maja 2000 roku J. Kopiec 2000 s. 129-146
Perszon J. Antropologiczny i religijny wymiar pielgrzymowania Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania W. Olszewski, V. Wróblewska 2012 s. 61-84
Plichta P. O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela Inny w podróży, t. 2. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska 2017 s. 248 260
Plichta P. Odkrywane dziedzictwo : przypadek Camino de Santiago Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich Kocój E., Kosiek T, Szulborska-Łukaszewicz J. Kraków 2019 s. 129-153
Plichta P. Sacrum przeżywane na Camino de Santiago w narracjach polskich caminowiczów Pogranicza sacrum w medium literatury pr zb Słupsk 2020 s. 165-187
Plichta P. Camino de Santiago jako współczesny most nadziei Mosty nadziei : Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego Korporowicz L, Plichta P. 2016 s. 197-216
Rabiej S. Europa szlaków pielgrzymich Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia święceń kapłańskich S. Rabiej 1998 s. 105-112
Rondomańska Z. Święty Jakub Apostoł w pieśniach i muzyce – dawniej i współcześnie Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna Parzych-Blakiewicz K., Mączka E Olsztyn 2019 zob tu
Ropiak S. Postać Świętego Jakuba Większego w wybranych polskojęzycznychpieśniach religijnych Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna Parzych-Blakiewicz K., Mączka E Olsztyn 2019 zob tu
Roszak P. Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago The Way of St. James. Renewing insights E. Alarcón, P. Roszak 2017 s. 137-158
Różycki P. Pielgrzymowanie - ewolucja celów i form od starożytności do współczesności W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową M. Kazimierczak 2008 s. 105-111
Różycki P. Turystyka religijna i pielgrzymkowa Współczesne formy turystyki kulturowej K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt 2009 s. 157-174
Skarżyński Ł. Duchowe skarby Camino de Santiago Pogranicza : historia, socjologia, teologia Chyła J, Krzemiński K., Zientkowski P. 2014 s. 127-137
Strzelczyk J. „Pielgrzymka nie zna granic”. Pielgrzymki w Europie średniowiecznej Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński 2007 s. 31-40
Szymborski W. Z Indii przez Bolonię i Santiago de Compostella do Rzymu, czyli jak pomóc pobożnym wędrowcom Amico, socio et viro docto : księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha pr zb Kraków 2015 s. 331-341
Świątkiewicz W. Homo peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji Pielgrzymowanie a integracja Z. Glaeser, J. Górecki 2005 s.117-128
Towarek P. Wielkie formy muzyczne dedykowane św. Jakubowi Większemu Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna Parzych-Blakiewicz K., Mączka E Olsztyn 2019 zob tu
Urbański S. Mistyka pielgrzymowania "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka 2010 s. 25-36
Werka M. Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy Kultura i turystyka. Sacrum i profanum J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska 2016 s. 55-64
Wojciechowski L. Średniowieczne ośrodki pielgrzymkowe związane z relikwiami Męki Pańskiej Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński 2007 s. 53-58
Wolnik F. Pielgrzymowanie w średniowieczu Ad Christianorum unitatem fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi... S. Rabiej 2007 s. 407-421
Zys E. O współczesnych pielgrzymach do Santiago de Compostela. Dzienniki pielgrzymkowe Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości W. Kuligowski et al. 2011 s. 17-35

Teksty opublikowane w zbiorach tekstów konferencyjnych o tematyce jakubowej

autor tytuł w: str, uwagi
Doburzyński D. Jezus – wędrowiec; czy tylko metafora? Przyczynek do teologii pielgrzymowania Droga do Composteli s. 33 (zob. tu)
Mruk W. Święty Jakub Większy Apostoł i jego kult w cysterskim zbiorze exemplów znanym jako "Dialogus miraculorum" Cezarego z Heisterbach Droga do Composteli s. 43
Koszek R. Święty w cieniu legendy - Dominik od Drogi Droga do Composteli s. 55
Rozynkowski W. Jakubowe toponimia - zarys problematyki badawczej Droga do Composteli s. 67 (zob. tu)
Hass W., O kulcie relikwii w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie – współczesność, tradycja, pytania Droga do Composteli s. 77
Jaworska A. Pielgrzym otwarty na Boga? Droga do Composteli s. 87
Hołub J. M., Pielgrzymowanie jako rytuał na przykładzie Camino de Santiago wczoraj i dziś Droga do Composteli s. 97
Karpała B. Melodia muszli św. Jakuba czyli muzyka katedry w Santiago de Compostela Droga do Composteli s. 109
Suchecki K. Integracja europejska, a rozwój turystyki na Szlaku św. Jakuba Droga do Composteli s. 115
Stefaniak Ł., Hermeneutyka pielgrzymowania św. Jana Pawła II według Joaquína Navarro-Vallsa. Uniwersalne klucze odczytania sensu aktów pątniczych Droga do Composteli s. 127
Bordun O., Mróz F. Możliwości współpracy transgranicznej w zakresie pielgrzymowania i turystyki religijnej na przykładzie Drogi św. Jakuba Via Regia na Pograniczu Polsko-Ukraińskim Droga do Composteli s. 139
Bielecki R. Miechów jako ośrodek turystyki pielgrzymkowej na Drodze św. Jakuba Droga do Composteli s. 153
Adamczyk S. J. Krzyże pokutne i kapliczki pojednania - przykłady zabytków średniowiecznego prawa karnego w Polsce Droga do Composteli s. 163
Mróz F. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2015 r. - lipiec 2016 r. Droga do Composteli s. 189
Czajka W., Stefaniak Ł. Pielgrzymka do Miłosierdzia Bożego Warszawa - Kraków po drogach św. Jakuba (świętokrzyskiej i małopolskiej) Droga do Composteli s. 205
Roszak P. Homo peregrinus. Kim jest prawdziwy pielgrzym? Camino... nie tylko droga s. 21
Labarga F. Święty Jakub Apostoł i początki ewangelizacji w Hiszpanii Camino... nie tylko droga s. 43
Temperán E. Santiago de Compostela - miasto na końcu świata Camino... nie tylko droga s. 57
Alarcón E. Sepulcrum Iacobi Camino... nie tylko droga s. 87
Tanco J. Historia pielgrzymowania do Santiago de Compostela Camino... nie tylko droga s. 103
Jimenez I. Architektura - świadek Camino de Santiago Camino... nie tylko droga s. 129
Tanco J. Święci i ich kult na Szlaku św. Jakuba Camino... nie tylko droga s. 151
San Martín C. Doświadczenie codzienności na Szlaku św. Jakuba z perspektywy nawarskiego puebla Camino... nie tylko droga s. 163
Taracha C. O polskich pielgrzymkach do świętego Jakuba Camino... nie tylko droga s. 185
Fernández J. A. Doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Rady dla pielgrzyma Camino... nie tylko droga s. 201
Rozynkowski W. Kult św. Jakuba Większego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach Camino... nie tylko droga s. 217(zob. tu)
Bielicki T. Szlak św. Jakuba - nie tylko droga Camino... nie tylko droga s. 251
Bielska-Krawczyk J. Zew Camino Camino... nie tylko droga s. 279
Brzezińska A. Chopin też był na Camino... Camino... nie tylko droga s. 289
Nemere-Czachowska K. Uniwersytet w muszelkowej sieci Camino... nie tylko droga s. 295
Tanco J. O „kluczach do sukcesu": strategia promocyjna Camino de Santiago Camino... nie tylko droga s. 299
Ostrowski M. Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach Wpływ świętego roku... s. 27
Adamczyk S. J. Zasługi papieża Kaliksta II (1119–1124) w szerzeniu kultu św. Jakuba Apostoła Wpływ świętego roku... s. 43
Kazimierczak J. Święty Jakub w opowieściach apokryficznych Wpływ świętego roku... s. 69
Sury B. Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010 Wpływ świętego roku... s. 79
Matuszewska-Sulima B. Obchody Roku Świętego oraz pielgrzymowanie do Santiago de Compostela na przełomie XX i XXI wieku Wpływ świętego roku... s. 95
Różycki P. Via Podiensis - z wiarą i pobożnością przez wieki Wpływ świętego roku... s. 107
Mróz F., Mróz Ł. Sukcesy i wyzwania związane z rozwojem kultu i Drogi św. Jakuba w Polsce Wpływ świętego roku... s. 117(zob. tu)
Rozynkowski W. O najstarszych śladach kultu św. Jakuba Większego na Pomorzu Gdańskim i w Ziemi Chełmińskiej Wpływ świętego roku... s. 133(zob. tu)
Jastrzębski C., Koncepcja sieci lokalnej Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba Wpływ świętego roku... s. 151
Mendyk E., Mróz F., Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń w Świętym Roku Jakubowym 2010 i w pierwszym półroczu 2011 r. Wpływ świętego roku... s. 163
Wyżga M. Parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach i jej rejestracja metrykalna z XVII–XVIII wieku. W stronę monografii historycznej Wpływ świętego roku... s. 177
Madej-Janiszek R. Drogi św. Jakuba Starszego na Mazowszu – próby wytyczenia szlaku – sukcesy i trudności Wpływ świętego roku... s. 227
Antoszek W., Przybylska L. Św. Jakub i Lęborska Droga w opinii pielgrzymów Wpływ świętego roku... s. 233
Drabik J. Podsumowanie Świętego Roku Jakubowego w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku – diecezja tarnowska Wpływ świętego roku... s. 241
Karpała B. Muzyka na szlaku św. Jakuba Wpływ świętego roku... s. 247
Sobiecka U., Trojanowski Z. Blaski i cienie na pątniczym szlaku św. Jakuba w Małopolsce na trasie Sandomierz – Kraków Wpływ świętego roku... s. 253
Benazet J-C. ' 'Histoire, légende et musique sur le chemin de St Jacques. Les origines du miracle et de la légende du pendu-dépendu. Historia, legenda i muzyka na Drodze św. Jakuba. Cud i legenda „pendú-dépendu” Droga św. Jakuba w Polsce... s. 97
Gałuszka B., Koszek R. Obraz Półwyspu Iberyjskiego w piątek księdze "Kodeksu Kalikstyńskiego" Droga św. Jakuba w Polsce... s. 109
Mruk W. Błogosławiony o świętym czyli bł. Jakub de Voragine o św. Jakubie Większymx Droga św. Jakuba w Polsce... s. 125
Pawlikowski J. Zakon Świętego Jakuba Większego (Zakon Santiago) - geneza i rola w kulturze Droga św. Jakuba w Polsce... s. 133
Wyrwa A. M. Nowy ślad pielgrzymowania z ziem polskich do Santiago de Compostela? Muszla pielgrzymia z Łowicza Droga św. Jakuba w Polsce... s. 153
Rozynkowski W. Relikwie św. Jakuba Apostoła w krzyżu relikwiarzowym ks. biskupa Adolfa Piotra Szelążka, Droga św. Jakuba w Polsce... s. 163(zob. tu)
Kuchta J. Kult św. Jakuba Starszego w nauczaniu papieskim Droga św. Jakuba w Polsce... s. 179
Jaworska A. Camino i chrześcijańska tożsamość Europy – kilka propozycji na przyszłość Droga św. Jakuba w Polsce... s. 195
Stefaniak Ł. Camino de Santiago jako szlak kulturowy. Istotowe znaczenie i konsekwencje określenia "kulturowy" Droga św. Jakuba w Polsce... s. 207
Kukulak J., Szelińska-Kukulak M. Braga jako ośrodek turystyki religijnej na Portugalskiej Drodze św. Jakuba Droga św. Jakuba w Polsce... s. 225
Matuszewska-Sulima B. Droga św. Jakuba - teraźniejszość i przyszłość Droga św. Jakuba w Polsce... s. 255
Przybylska L. Ulice św. Jakuba w Polsce Droga św. Jakuba w Polsce... s. 267
Duda T. Pomorska Droga Świętego Jakuba – kontynuacja tradycji pielgrzymowania Pomorzan czy nowa przestrzeń turystyki religijnej Polski Północnej? Droga św. Jakuba w Polsce... s. 283(zob. tu)
Bednarek G. et al. Sieć Dróg św. Jakuba na Mazowszu Droga św. Jakuba w Polsce... s. 297
Bożek R. et al. Świętokrzyska Droga św. Jakuba – od Warszawy na Święty Krzyż (zarys przebiegu). Jako pierwszy etap Drogi Miłosierdzia z Warszawy do Krakowa Droga św. Jakuba w Polsce... s. 321
Okoń M. Wilsnack - późnośredniowieczne sanktuarium Św. Krwi w Marchii Brandenburskiej Droga św. Jakuba w Polsce... s. 337
Romanik H. "Mane nobiscum Domine". Tradycja pielgrzymek do Świętej Hostii w pomorskich Osiekach Droga św. Jakuba w Polsce... s. 357
Bordun O., Hołub J. M. Kult św. Jakuba Apostoła we Lwowie – stan badań i prace nad przedłużeniem Drogi św. Jakuba Via Regia na Ukrainie Droga św. Jakuba w Polsce... s. 385
Mróz F. Wiedza o Camino de Santiago wśród studentów kierunku "Turystyka i rekreacja" Droga św. Jakuba w Polsce... s. 407
Mróz F. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: styczeń - lipiec 2015 r. Droga św. Jakuba w Polsce... s. 415
Matuszczak J. Nowa Droga - na szlaku św. Jakuba Droga św. Jakuba w Polsce... s. 427
Mruk W. Pielgrzym i geograf Antoni. Dwa opisy peregrynacji do Ziemi Świętej franciszkanina Antoniego de Reboldi z Cremony Droga św. Jakuba w Polsce... s. 433
Ostrowski M. Życie chrześcijańskie drogą Droga św. Jakuba w Polsce... s. 445
Hastetter M. C. Seelsorge auf dem Weg – Zeitzeichen und biblische Vergewisserung für neue Herausforderungen in der Pilgerpastoral. Duszpasterstwo w drodze – znaki czasu i biblijne dowody dla nowych wyzwań w duszpasterstwie pielgrzymkowym Droga św. Jakuba w Polsce... s. 455
Brzuszek S. B. Wierni świeccy i ich apostolat w Kościele i świecie (Refleksja teologiczna) Droga św. Jakuba w Polsce... s. 481
Adamczyk S. J. Pielgrzymki do Ziemi Świętej w okresie od IV do końca XII wieku Droga św. Jakuba w Polsce... s. 497
Jusiak R. Miejsca święte w Palestynie w kontekście uwarunkowań społeczno-kulturowych Droga św. Jakuba w Polsce... s. 531
Nyk P. Camino de Santa Teresa de Jesús - Jubileuszowa pielgrzymka "Śladami św. Teresy z Avila" Droga św. Jakuba w Polsce... s. 551
Orzechowska-Kowalska K. Europejski Szlak Kulturowy Rady Europy - Via Francigena Droga św. Jakuba w Polsce... s. 583
Krogman A., Kutna E., Civan M. Religiozny cestovny ruch na priklade obce Rajecka Lesna Droga św. Jakuba w Polsce... s. 597
Dolnicki P. Krzyż na Wilczekodden (SW Spitsbergen) - polskie sanktuarium polarne Droga św. Jakuba w Polsce... s. 609
Rydz E. Kształtowanie się przestrzeni sakralnej na terenie powiatów Pojezierza Drawskiego w latach 1945-2010 Droga św. Jakuba w Polsce... s. 617
Jażewicz I. Kościoły chrystologiczne w miastach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Droga św. Jakuba w Polsce... s. 635
Flaga M., Szczęsna J. Patriotyczna i integracyjna rola katolickich ośrodków kultu religijnego na wschodnim pograniczu Polski Droga św. Jakuba w Polsce... s. 649
Holly G. Patrocinia świątyń chrześcijańskich na terenie pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego w 2014 r. wyrazem kultu Boga i świętych Droga św. Jakuba w Polsce... s. 671
Liro J. Rozwój i funkcjonowanie sfery sakralnej Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej i Sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Wejherowskiej Droga św. Jakuba w Polsce... s. 695
Michalska M. Pielgrzymka jako zjawisko przestrzenne. Wpływ środowiska geograficznego na migracje pątnicze Droga św. Jakuba w Polsce... s. 709
Wilkońska A. Rozwój turystyki religijnej w Krakowie a działania lokalnego samorządu Droga św. Jakuba w Polsce... s. 727
Karpała B. Nosaliści, rorantyści, mansjonarze…. czyli muzyczny bagaż polskiego pielgrzyma Droga św. Jakuba w Polsce... s. 743
Mruk W. O tym czy św. Franciszek modlił się u grobu św. Jakuba i o pierwszych minorytach pielgrzymujących do Composteli Święci i błogosławieni... s. 27
Adamczyk S. J. Historyczne tło peregrynacji św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela Święci i błogosławieni... s. 37
Jaworska A. "O ciałach świętych, które spoczywają na Camino de Santiago, i które powinny być nawiedzane przez pielgrzymów" - święci i ich kult w "Liber Peregrinationis" Kodeksu Kalikstyńskiego Święci i błogosławieni... s. 69
Zydek S. Świętej Brygidy Szwedzkiej droga do Santiago (1341-1342). Dlaczego pielgrzymowała? Święci i błogosławieni... s. 81
Zys E. Kult św. Rocha w tradycji polskiej i europejskiej Święci i błogosławieni... s. 91
Orzechowska-Kowalska K. San Andrés de Teixido konkurent Santiago? Święci i błogosławieni... s. 99
Madej-Janiszek R. Polski Apostoł Północnej Europy – święty Jacek „od pierogów” na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba Święci i błogosławieni... s. 107
Gałuszka B., Koszek R. Hiszpańska peregrynacja Jakuba Sobieskiego do Santiago de Compostela Święci i błogosławieni... s. 119
Mróz F. Pielgrzymka św. Józefa Sebastiana Pelczara do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela Święci i błogosławieni... s. 137
Hastetter M.C. Zewnętrzne i wewnętrzne bycie w drodze. Kilka spostrzeżeń o o duszpasterstwie osób w drodze do miejsc świętych na podstawie dzieła Teresy z Avila "Twierdza wewnętrzna" Święci i błogosławieni... s. 153
Ostrowski M. Turystyka / turystyka religijna - drogi nowej ewangelizacji Europy Święci i błogosławieni... s. 177
Rája J. The bridge between the East and the West. Velehrad as a place of a reneved pilgrimage tradition and develompment of pilgrimage routes Święci i błogosławieni... s. 191
Czajka W., Pawlikowski J. Klasztory mendykanckie miejscem przystani dla pielgrzymów na włoskiej części Via Francigena Święci i błogosławieni... s. 209
Karpała B. Dwa średniowieczne zabytki muzyczne na drodze do Santiago, czyli co mógł śpiewać św. Franciszek pielgrzymując do Composteli Święci i błogosławieni... s. 227
Rozynkowski W. Po drodze do św. Jakuba - o szpitalach w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach Święci i błogosławieni... s. 233
Jastrzębski C. Święty Jakub kontra święty Marcin. Spór o odpust w Ciernie Święci i błogosławieni... s. 243
Okoń M. Drogi Jakubowe na Pomorzu Przednim, Rugii, Meklemburgii, wschodnim Holsztynie i północnej Brandenburgii Święci i błogosławieni... s. 253
Bordun O. Program wytyczenia ukraińskiego odcinka europejskiego, pielgrzymkowego Szlaku św. Jakuba z Lwowa Święci i błogosławieni... s. 265
Mróz F., Mróz Ł., Krogmann A., Šolcová L. Droga św. Jakuba na Pograniczu Polsko-Słowackim – stan obecny i perspektywy rozwoju Święci i błogosławieni... s. 277(zob. tu)
Gołąb S. Los peregrinos – w kontekście przemian współczesnego świata Święci i błogosławieni... s. 291
Matuszewska-Sulima B., Koreańczycy na Camino de Santiago Święci i błogosławieni... s. 301
Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce w opinii pielgrzymów i turystów Święci i błogosławieni... s. 315
Hołub J. M. Droga św. Jakuba Via Regia w województwie podkarpackim w świadomości mieszkańców Święci i błogosławieni... s. 341
Zegzda L., Grabińska E. Rola i znaczenie Regionalnych Organizacji Turystycznych w zakresie wspierania Szlaków św. Jakuba – stan obecny i perspektywy rozwoju Święci i błogosławieni... s. 355
Perchał A., Niedziółka A. Rola Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej w rozwoju turystyki pielgrzymkowej w województwie małopolskim Święci i błogosławieni... s. 381
Bożek R. Nauka pokory na camino – osiem wieków po św. Franciszku. Okiem niedoszłego ateusza Święci i błogosławieni... s. 399
Stefaniak Ł. Cnota pokory: jeden z fundamentów franciszkańskiej reguły – wzór dla pielgrzymów i społeczeństw Święci i błogosławieni... s. 407
Mróz F. Drogi św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2013 r. - grudzień 2014 r. Święci i błogosławieni... s. 419
Alarcón E. Grób św. Jakuba: początki Duchowość i przestrzeń... s. 29
Matuszewska-Sulima B. Duchowy wymiar Camino de Santiago w XXI wieku. Inicjatywy duszpasterskie Duchowość i przestrzeń... s. 45
Stefaniak Ł. Droga ciszy w głośnym świecie. Camino miejscem odkrywania i porządkowania duchowości człowieka Duchowość i przestrzeń... s. 61
Seryczyńska B. Abraham czy Odyseusz – odkrywanie istoty pielgrzymowania Duchowość i przestrzeń... s. 73
Goik M. Ciemna strona Drogi – o kryzysach duchowych w relacjach pielgrzymów pielgrzymujących do Santiago de Compostela Duchowość i przestrzeń... s. 83
Pasławska K. Duchowość Drogi, czyli... święty Ignacy, módl się za nami! Duchowość i przestrzeń... s. 93
Mruk W. Margery Kempe – mistyczka i pątniczka Duchowość i przestrzeń... s. 107
Karpała B. Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago. Cz. 2. Głosy klasztorów w regionach La Rioja i Kastylia – León Duchowość i przestrzeń... s. 119
Kuchta J. Postać świętego Jakuba Apostoła w wybranych przykładach polskiego przepowiadania Duchowość i przestrzeń... s. 129
Skiżyński P. Camino i nawrócenie, ale jakie? Analiza teologiczna filmu „Droga życia (The Way)” Duchowość i przestrzeń... s. 143
Mróz F., Mróz Ł. Sanktuaria i ośrodki kultu św. Jakuba w sieci Camino de Santiago w Polsce Duchowość i przestrzeń... s. 151(zob. tu)
Rozynkowski W. Ślady jakubowe w Pakości – o odkrywaniu dziedzictwa chrześcijańskiego Duchowość i przestrzeń... s. 179(zob. tu)
Hass W. O przedstawieniach „Męczeńskiej śmierci św. Jakuba Starszego Apostoła” w sztuce (XV–XIX w.) – spojrzenie historyczno-teologiczne Duchowość i przestrzeń... s. 191
Śliwiński P. Dobrzyńsko-Kujawska Droga św. Jakuba - od koncepcji do realizacji Duchowość i przestrzeń... s. 203
Plichta P. Camino de Santiago w przestrzeni wirtualnej (wybrane aspekty internetowych materiałów polskojęzycznych) Duchowość i przestrzeń... s. 221
Mróz F. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wybranych wydarzeń: wrzesień 2017 r. - sierpień 2018 r. Duchowość i przestrzeń... s. 253(zob. tu)
Wodecka-Remiszewska B. Camino de Santiago -niezwykła Droga zwykłych Ludzi. Humanistyczne spojrzenie na ideę camino na podstawie własnych refleksji i doświadczeń camino oraz lektury tekstów poetyckich i Modlitewnika Pielgrzyma Duchowość i przestrzeń... s. 269
Stefaniak J., Stefaniak Ł. Piesza pielgrzymka "Camino de Santiago 2027". Rok 2. Kalisz - Żytawa po Drogach Świętego Jakuba: Kaliskiej, Ścinawskiej, Dolnośląskiej, Via Regia, Żytawskiej Duchowość i przestrzeń... s. 283
Karpała B. Ultreia znaczy naprzód Duchowość i przestrzeń... s. 307
Steckiewicz A. Modlitwa stóp Duchowość i przestrzeń... s. 313
Temperán Villaverde E. 1200 años de peregrinación a Santiago de Compostela. Razones de la pereginación 1200 lat pielgrzymek... s. 37
Ryś G. bp Tożsamość i jedność Europy - w XXX rocznicę "Aktu Europejskiego" 1200 lat pielgrzymek... s. 89
Jaworska A., Wcisło R. MS Narracja o odnalezieniu grobu św. Jakuba (inventio) w perspektywie autentyczności tradycji jakubowej 1200 lat pielgrzymek... s. 113
Roszak P. ks. Droga wiary i kultury na Camino de Santiago. O hermeneutyce wiary i tradycji na Szlaku św. Jakuba 1200 lat pielgrzymek... s. 123
Adamczyk S. J. Symbolika i metafora muszli oraz perły w chrześcijaństwie 1200 lat pielgrzymek... s. 139
Mruk W. Biskup uciekający po dachu czyli kult św. Jakuba Apostoła ukazany w dziele »Historia Compostellana« 1200 lat pielgrzymek... s. 163
Murray M. Comparative perspectives on the Camino Francesc and Via de la Plata pilgrim itineraries 1200 lat pielgrzymek... s. 177
Matuszewska-Sulima B. Chrześcijańskie inicjatywy na Camino de Santiago 1200 lat pielgrzymek... s. 195
Kazimierczak J. G. Ikonografia św. Jakuba Starszego na niemieckich drogach Tillyschanz - Norymberga - Rothenburg - Rottenburg - Freiburg 1200 lat pielgrzymek... s. 207
Gałuszka B., Koszek R. Walory turystyczne początkowego odcinka Camino de la Plata 1200 lat pielgrzymek... s. 217
Okoń M. Vezelay - ważny średniowieczny punkt zborny pielgrzymów do Santiago 1200 lat pielgrzymek... s. 233
Karpała B. „Missa Sancti Iacobi” w muzyce 1200 lat pielgrzymek... s. 243
Pasławska K. „Procesja pielgrzymów” czy apoteoza pielgrzyma? Co przedstawia drzeworyt Michaela Wolgemuta? 1200 lat pielgrzymek... s. 253
Rozynkowski W. Pielgrzymki do św. Jakuba z obszaru państwa zakonu krzyżackiego w Prusach – zarys problematyki badawczej 1200 lat pielgrzymek... s. 257 (zob. tu)
Hass W. „Ku czci św. Jakuba” – czyli o pielgrzymowaniu do Jakubowa (i przez Jakubów)… Szkic do dziejów Sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie 1200 lat pielgrzymek... s. 269
Mróz F., Mróz Ł. 5000 km polskich odcinków Drogi św. Jakuba. To nadal początek drogi?... 1200 lat pielgrzymek... s. 277(zob. tu)
Płoszczyca J. Pielgrzymki do Santiago de Compostela w ofercie polskich biur turystycznych. Turysta czy Pielgrzym? 1200 lat pielgrzymek... s. 297
Mróz F., Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2012 r. - sierpień 2013 r. 1200 lat pielgrzymek... s. 315
Rigler M. To present and future with the wisdom of the past - Slovenia 1200 lat pielgrzymek... s. 337
Orzechowska-Kowalska K. Wstępne badania dotyczące pielgrzymów polskich w Santiago de Compostela w latach 1631-1717 1200 lat pielgrzymek... s. 349
Bożek R., Pawlikowski J., Stefaniak Ł. Polscy wojskowi pielgrzymi na Camino de Santiago 2012 1200 lat pielgrzymek... s. 361
Jackowski A. et al. Ikonografia św. Jakuba Apostoła Kult św. Jakuba... s. 25
Mruk W. Średniowieczny pielgrzym czy średniowieczny turysta? Kult św. Jakuba... s. 35
Wójtowicz M., Szromek A., Hadzik A. Charakterystyka ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela Kult św. Jakuba... s. 57
Hodorowicz I. Mróz F. Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba Apostoła w Polsce Kult św. Jakuba... s. 63
Hass W. Pątniczy znak muszli "jakubowej" ("compostelańskiej") na Ziemi Głogowskiej Kult św. Jakuba... s. 83
Adamczyk S. J. Kult św. Jakuba w regionie świętokrzyskim Kult św. Jakuba... s. 91
Jastrzębski C. Klemens z Mokrska i Mszczuj ze Skrzynna w gronie pierwszych polskich pielgrzymów do Santiago Kult św. Jakuba... s. 119
Kazimierczak J. et al. Mazowieckie Drogi św. Jakuba - próby odtworzenia i propozycje przebiegu Kult św. Jakuba... s. 131
Płoszczyca J. Droga św. Jakuba na terenie powiatu myślenickiego - projekt Kult św. Jakuba... s. 145
Orzechowska-Kowalska K. Via de la Plata - moje Camino de Santiago 2009 r. Kult św. Jakuba... s. 165
Mojżeszko A. O spotkaniach pielgrzyma z nieznajomymi słów kilka... (Refleksja na kanwie Łk 24, Droga do Emaus) Kult św. Jakuba... s. 183
Chevassus J-F. Mon Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (Moja droga do Composteli) Kult św. Jakuba... s. 193
Mróz F., Mendyk E. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: wrzesień 2009 r. - sierpień 2010 r. Kult św. Jakuba... s. 213
Mróz F. Wizyta Metropolity Santiago de Compostela, arcybiskupa Juliána Barrio Barrio w Polsce Kult św. Jakuba... s. 223
ks. abp Julián Barrio Barrio Europa widziana z Santiago "Akt Europejski" bł. JP II... s. 9
Adamczyk S. J. „Akt Europejski” z Santiago de Compostela bł. Jana Pawła II i przywrócenie struktur Kościoła katolickiego na dawnej Rusi Kijowskiej po upadku komunizmu - jako wydarzenia nowej ewangelizacji Europy "Akt Europejski" bł. JP II... s. 47
Sury B. Droga św. Jakuba jako odpowiedź na kryzys duchowy w Europie "Akt Europejski" bł. JP II... s. 91
Mendyk E. "Europo, tchnij życie w swoje korzenie". "Akt Europejski" a renesans Drogi św. Jakuba - rozważania w drodze "Akt Europejski" bł. JP II... s. 107
Mróz P. OFM, Mróz F., Mróz Ł. Renesans Drogi św. Jakuba w Europie na przykładzie wybranych państw: Czech, Niemiec, Polski i Włoch "Akt Europejski" bł. JP II... s. 123(zob. tu)
Matuszewska-Sulima B. Camino de Santiago – nowe wyzwania i inicjatywy "Akt Europejski" bł. JP II... s. 157
Mruk W. „Libellus miraculorum sancti Jacobi Apostoli” Wincentego z Beauvais, czyli o średniowiecznym sposobie propagowania pielgrzymowania do Composteli "Akt Europejski" bł. JP II... s. 169
Kuster M., Maćkiewicz B. Ruch pielgrzymkowy do Santiago de Compostela w opinii mieszkańców (komunikat z badań) "Akt Europejski" bł. JP II... s. 177
Okoń M. Via Baltica (od Szczecina/Świnoujścia do Lubeki "Akt Europejski" bł. JP II... s. 191
Rozynkowski W. Św. Jakub Apostoł – patron kościołów w diecezji toruńskiej "Akt Europejski" bł. JP II... s. 207(zob. tu)
Słyszewska A. Organizacja i promocja Pomorskiej Drogi św. Jakuba w województwie pomorskim i diecezji pelplińskiej "Akt Europejski" bł. JP II... s. 227
Hass W. Wokół problematyki ikonografii św. Jakuba Starszego Apostoła w Sanktuarium Pielgrzymkowym w Jakubowie "Akt Europejski" bł. JP II... s. 247
Karpała B. Polskie hymny i pieśni do św. Jakuba "Akt Europejski" bł. JP II... s. 255
Kazimierczak J. Odrodzenie Drogi św. Jakuba w Czechach z perspektywy pielgrzyma w roku 2012 "Akt Europejski" bł. JP II... s. 265
Mendyk E., Mróz F., Mróz Ł. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: lipiec 2011 r. – lipiec 2012 r. "Akt Europejski" bł. JP II... s. 277
Supera J. Droga św. Jakuba Północno-Wschodniego Mazowsza i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, budowania i utrwalania tożsamości europejskiej "Akt Europejski" bł. JP II... s. 295
Ostrowski M. Sakralny krajobraz - środowisko pielgrzymowania Dziedzictwo religijne i kulturowe... s.327
Tanco Lerga J. Presencia de rasgos mozárabes en hitos significativos del Camino de Santiago (Mozarabski wymiar Camino de Santiago) Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 35
Roszak P. Camino de Santiago i «granice». Migracyjny kontekst pielgrzymowania do Composteli Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 53
Mruk W. Dlaczego święty Julian prowadził albergue na drodze do Santiago de Compostela? Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 67
Adamczyk S. J. Pokuta i pielgrzymki pokutne w Kościele katolickim do połowy XVI wieku Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 77
Rozynkowski W. Przejawy kultu św. Jakuba Większego w Polsce – wybrane przykłady Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 121(zob. tu)
Kuchta J. Kult świętego Jakuba w diecezji tarnowskiej Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 151
Mróz F. Miechowska Droga św. Jakuba w sieci polskich odcinków Camino de Santiago – założenia i perspektywy rozwoju Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 173
Matuszewska-Sulima B. Dziedzictwo religijne i kulturowe Camino Francés – Nawarra, La Rioja i Burgos (od Roncesvalles do Burgos) Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 197
Hass W. Dawne i współczesne przedstawienia św. Jakuba Apostoła Starszego na wybranych przykładach z północy Dolnego Śląska (znaczenie, inspiracje) Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 213
Plichta P. Elementy kultu św. Jakuba w wybranych narracjach polskich pielgrzymów do Santiago de Compostela Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 223
Seryczyńska B. Camino a eskapizm Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 243
Goik M. Transgresyjny wymiar pielgrzymowania Drogą św. Jakuba Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 255
Karpała B. Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 263
Mróz Ł. Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 269
Stefaniak Ł. Camino jako droga metanoi i nabywania sprawności moralnych Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 283
Mróz F. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń: sierpień 2016 r. - sierpień 2017 r. Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 299
Stefaniak Ł., Wasiak E. Ze Świętym Jakubem do Świętego Józefa. Warszawa - Kalisz po drogach Świętego Jakuba: Mazowieckiej, Szopenowskiej, Warszawskiej, Łowickiej Dziedzictwo religijne i kulturowe... s. 319
Jackowski A., Sołjan I. Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni Drogi... Stan badań... s. 15
Wyrwa A. Stan i potrzeby badań nad średniowiecznymi podróżami z ziem polskich do „grobu” św. Jakuba Ap. Drogi... Stan badań... s. 27
Mruk W. "Itinerarium de Brugis" i opisane w nim szlaki przebiegające przez Polskę Drogi... Stan badań... s. 45
Różycki P. Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba Drogi... Stan badań... s. 53
Tomoń S. "Camino de Santiago" Drogi... Stan badań... s. 63
Mendyk E. "Droga św. Jakuba w Polsce" – nowy początek starej tradycji Drogi... Stan badań... s. 67
Hodorowicz I., Mróz F. Małopolska Droga św. Jakuba (odcinek Sandomierz - Pałecznica - Więcławice Stare - Kraków Drogi... Stan badań... s. 79
Hass W. Z Jakubowa do Santiago de Compostela. Szlak, bractwo, sanktuarium Drogi... Stan badań... s. 95
Okoń M. Wkrzański odcinek drogi pątniczej do Composteli Drogi... Stan badań... s. 103
Grabowski P. Lubuski szlak Drogi św. Jakuba Drogi... Stan badań... s. 117
Kuśnierek K. Droga św. Jakuba na terenie powiatu gnieźnieńskiego Drogi... Stan badań... s. 123
Przybylska L. Droga św. Jakuba w woj. pomorskim Drogi... Stan badań... s. 125
Griffiths W. The Modern Revival of the Pilgrimage to Santiago de Compostela - Rozwój współczesnego kultu św. Jakuba i pielgrzymowania do Santiago de Compostela Pielgrzymi na drodze... s. 15
Różycki P. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela drogą duchowego wzrastania, świętości i świętych Pielgrzymi na drodze... s. 23
Okoń M. W poszukiwaniu „autentycznej” drogi do Santiago Pielgrzymi na drodze... s. 35
Hass W. „(…) do grobu św. Jakuba” – czyli kilka uwag o dawnej i współczesnej czci oddawanej relikwiom oraz głównym celu pielgrzymek do Santiago de Compostela Pielgrzymi na drodze... s. 47
Matuszewska-Sulima B. Pielgrzymi w drodze do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w latach 2006-2008 Pielgrzymi na drodze... s. 57
Brykczyńska M. Historia i działalność Bractwa św. Jakuba w Wielkiej Brytanii Pielgrzymi na drodze... s. 71
Mendyk E., Mróz F. Droga św. Jakuba w Polsce. Kalendarium wydarzeń w latach 2004-2009 Pielgrzymi na drodze... s. 77
Jastrzębski C. Wątki Jakubowe w województwie świętokrzyskim Pielgrzymi na drodze... s. 87
Plezia P. Droga św. Jakuba: Korczowa – Przemyśl – Rzeszów – Tarnów – Kraków Pielgrzymi na drodze... s. 105
Kazimierczak J. Kościoły z wizerunkami Matki Bożej Śnieżnej na Małopolskiej Drodze św. Jakuba Sandomierz - Kraków Pielgrzymi na drodze... s. 119
Karpała B. Pieśni na Drodze św. Jakuba Pielgrzymi na drodze... s. 141
Kwiatkowska-Frejlich L. Ikonografia św. Brygidy Szwedzkiej jako pielgrzyma na wybranych przykładach Pielgrzymi na drodze... s. 155
Barska J. Trakt św. Jakuba w Nysie Pielgrzymi na drodze... s. 165
Paczkowski M. „Lex peregrinorum”. Obowiązki, prawa i przywileje na pielgrzymim szlaku Camino Polaco 1 s. 13
Roszak P. Niebezpieczeństwa życia pielgrzymiego na Camino de Santiago w średniowieczu Camino Polaco 1 s. 43
Rozynkowski W. Św. Jakub w objawieniach bł. Doroty z Mątów Camino Polaco 1 s. 61
Kucharski A. Kompostella i Droga Jakubowa w polskiej literaturze geograficzno-krajoznawczej XVIII wieku Camino Polaco 1 s. 73
Taracha C. Szpiedzy na kompostelańskim szlaku. Uwagi wstępne Camino Polaco 1 s. 93
Laddach A. Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba w diecezji pelplińskiej Camino Polaco 1 s. 101
Wierzbieniec W. Santiago de Compostela – miasto pielgrzymów i turystów w czasie IV Światowych Dni Młodzieży. Kiedy turysta staje się pielgrzymem? Camino Polaco 1 s. 121
Brzezińska A. Muzyka na Camino de Santiago. Analiza hymnu ku czci św. Jakuba „Santo Adalid” Camino Polaco 1 s. 133
Jaworska A. U kresu Camino. Obyczaje pielgrzymów i kompostelańska „geografia wiary” Camino Polaco 1 s. 143
Doburzyński D. Praktyczne aspekty funkcjonowania Dróg Jakubowych w Europie Camino Polaco 1 s. 155
Grabowska-Markowska J., Laskowska A. Psychologiczny i duchowy aspekt pielgrzymowania do grobu św. Jakuba na przykładzie portugalskiej Drogi św. Jakuba Camino Polaco 1 s. 169
Pasławska K. Awanturnicy czy dyplomaci? Śladami rycerzy – historyczne uwarunkowania i współczesne rozterki na Mazowieckiej Drodze św. Jakuba Camino Polaco 1 s. 175
Mróz Ł., Hołub J. Droga św. Jakuba Via Regia w świadomości lokalnej społeczności mieszkańców Podkarpacia Camino Polaco 1 s. 187
Madej-Janiszek R. Rycerskim szlakiem z grodu syreniego na Mazowszu do Santiago de Compostela Camino Polaco 1 s. 209
Bożek R. et al. Drogi św. Jakuba: Warszawska i Mazowiecka, jako miejsce kultu św. Jana Pawła II i Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Camino Polaco 1 s. 215
Barwińska Z. Święto ulicy św. Jakuba w Toruniu w latach 2010-2012 Camino Polaco 1 s. 247
Mendyk E. "Pielgrzymem jestem i ochoczym po górach wędrownikiem" – Camino jako odpowiedź na kryzys kultury Camino Polaco 1 s. 255
Huzarek T. "Zakorzenienie" – źródło fenomenu Camino de Santiago Camino Polaco 1 s. 275
Skarżyński Ł. Synkretyzm współczesnego Camino a chrześcijańska tożsamość Camino Polaco 1 s. 293
Bołkowiec M. Camino a europejski kryzys kultury i człowieczeństwa oczami Benedykta XVI Camino Polaco 1 s. 301
Blachowska B. Camino Portugués 2013 - dziennik pielgrzyma Camino Polaco 1 s. 313
Hartwichowie E. i E. "Przymus" pielgrzymowania Camino Polaco 1 s. 327
Bremer J. Hagiograficzna semiotyka drogi do Santiago de Compostela Camino Polaco 2 s. 11
Tanco J. Camino de Santiago w perspektywie historycznej Camino Polaco 2 s. 39
Sulkowska-Tuszyńska K. Święty Jakub w Strzelnie? Materialne ślady pielgrzymowania do klasztoru panien norbertanek Camino Polaco 2 s. 49
Białobrzeski T. Ochrona prawna pielgrzymów Camino Polaco 2 s. 77
Możdżeń J. Św. Jakub Starszy w zapiskach kronikarskich gdańszczan (XV–XVII.w.) – przyczynek do badań nad sferą wyobrażeniową kultu Camino Polaco 2 s. 93
Kucharski A. Typologia polskich relacji z pielgrzymek do Santiago de Compostela od epoki nowożytnej po czasy współczesne Camino Polaco 2 s. 115
Rozynkowski W. Relikwie św. Jakuba Większego (?) w parafii św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku – przyczynek do badań nad relikwiami św. Jakuba Camino Polaco 2 s. 145
Mączyński R. Pelpliński ołtarz św. Jakuba Starszego Camino Polaco 2 s. 161
Laddach A. Malowidła przedstawiające św. Jakuba w kościołach pod jego wezwaniem w diecezji pelplińskiej Camino Polaco 2 s. 183
Zielińska A. Popularność imienia Jakub w parafiach rzymskokatolickich w Toruniu w XIX i początku XX wieku Camino Polaco 2 s. 203
Roszak P. Camino de Santiago a devotio (post-)moderna Camino Polaco 2 s. 219
Taracha C. AUCE : dialog wiary i kultury pod patronatem św. Jakuba Apostoła Jakuba Camino Polaco 2 s. 239
San Martin Gil C. Camino de Santiago y Villamayor de Monjardin Camino Polaco 2 s. 251
Bołkowiec M. Oblicze i znaczenie Europy w nauce Jana Pawła II w Santiago de Compostela Camino Polaco 2 s. 271
Pasławska K. To nie jest żadna pielgrzymka! Kilka refleksji o duchu pielgrzymowania Camino Polaco 2 s. 285
Duda T. Pomorska Droga Świętego Jakuba – wierne odtworzenie historycznej Via Baltica czy kompromis związany ze specyfiką pomorskiego pielgrzymowania na przestrzeni wieków? Camino Polaco 2 s. 291(zob tu)
Smyl M. Pierwsze kroki na drodze do Santiago de Compostela Camino Polaco 2 s. 305
Barral A. Locus Arcis Marmáricis oraz Mansio Asseconia. Toponimia enklawy archeologicznej Santiago de Compostela Camino Polaco 3 s. 9
Temperán E. „Portyk Chwały” z katedry w Santiago de Compostela Camino Polaco 3 s. 27
Machowski A. O powołaniu i zadaniach pielgrzyma w pismach św. Tomasza z Akwinu Camino Polaco 3 s. 39
Możdżeń J. Motyw pielgrzymki do św. Jakuba w egzemplach średniowiecznych Camino Polaco 3 s. 55
Kucharski A. Wątki pielgrzymie w polskich XVIII-wiecznych kazaniach na święto Jakuba Apostoła. Rekonesans badawczy Camino Polaco 3 s. 87
Rozynkowski W. Św. Jakub Większy patron kościołów zakonnych w Polsce ok. 1772 roku Camino Polaco 3 s. 101
Laddach A. Patrocinium św. Jakuba Większego w świetle wezwań kościołów parafialnych w diecezji pelplińskiej Camino Polaco 3 s. 113
Krupska K. Wizerunki wotywne św. Jakuba Starszego Apostoła na ziemi chełmińskiej Camino Polaco 3 s. 127
Tejerina Arias G. Pielgrzymka jako doświadczenie religijne. Camino Jakubowe jako doświadczenie chrześcijańskie Camino Polaco 3 s. 141
Roszak P. Dialektyka widzialności. Eklezjalny sens Camino de Santiago Camino Polaco 3 s. 157
Mróz F. Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba na początku XXI wieku Camino Polaco 3 s. 177
Drzewiecki P. et al. Kim jest polski pielgrzym Dróg świętego Jakuba? Badanie polskich pielgrzymów na Camino de Santiago Camino Polaco 3 s. 203
Mendyk E. Droga w Drodze. Krajobraz Camino a wewnętrzne doświadczenia pielgrzymów Camino Polaco 3 s. 215
Suchecki K. Etykieta na Szlaku św. Jakuba Camino Polaco 3 s. 229
Skrzypczak P. El Camino… i kino. O kinie drogi w kontekście fenomenu filmów o peregrynacjach do Santiago de Compostela Camino Polaco 3 s. 237
Bilicka B. Katecheza o Camino (dla młodzieży) Camino Polaco 3 s. 253
Madej-Janiszek R. Mazowieckie drogi i bezdroża św. Jakuba Większego Camino Polaco 3 s. 271
Gonzalez Lopo D. L. Pielgrzymki do Santiago de Compostela (1530-1830): kryzys, rewitalizacja i upadek Camino Polaco 4 s. 15
Kucharski A. Compostela – Rzym – Loreto. Podróż edukacyjna jako nieustająca pielgrzymka. Przykład Jakuba Sobieskiego (1607-1613) Camino Polaco 4 s. 47
Hass W. Historia i religijno-kulturowe znaczenie Źródła świętego Jakuba w Jakubowie Camino Polaco 4 s. 63
Bielecki R. OP Jakubie, gdzie jesteś?" Camino Polaco 4 s. 75
Temperán Villaverde E. ks. Droga św. Jakuba - nowy "dziedziniec pogan" Camino Polaco 4 s. 83
Lipiński D. Dynamika Camino. O niektórych trendach w pielgrzymowaniu Szlakiem Świętego Jakuba wskazywanych przez statystykę Camino Polaco 4 s. 95
Karpała B. Czy pielgrzymowi potrzebne śpiewanie, czyli o rozkwicie polskich pieśni do św. Jakuba Camino Polaco 4 s. 119
Mendyk E. Droga św. Jakuba jako element integracji europejskiej Camino Polaco 4 s. 133
Seryczyńska B. Dialog międzykulturowy w kontekście Camino de Santiago Camino Polaco 4 s. 167(zob. tu)
Pasławska K. Indywidualnie, ale nie samotnie. Czy pielgrzym-katolik ma jakieś obowiązki na Camino? Camino Polaco 4 s. 183
Laddach A. Św. Jakub Większy i Camino de Santiago w świetle wypowiedzi uczniów Collegium Marianum w Pelplinie Camino Polaco 4 s. 193
Ostrowski M. ks., Wiater A. Piąta Ewangelia w kontekście Dróg Jakubowych Camino Polaco 4 s. 209
Marszałek J., Doburzyński D. ks. Specyficzny kontekst funkcjonowania terminów „pielgrzym” i „pielgrzymujący” we współczesnych tekstach teologicznych oraz kwestia ich czytelności Camino Polaco 4 s. 231
Rozynkowski W. dk. Świątobliwy Andrzej z Osnowa - o pielgrzymie, który udał się do grobu św. Jakuba Camino Polaco 4 s. 253
Mróz F. 6900 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce - sukcesy, niepowodzenia i wyzwania Camino Polaco 4 s. 267 zob. tu
Okoń M. Przemiany na Camino w ostatnich czterech dekadach Camino Polaco 4 s. 303
Pabianek P., Stefaniak Ł., Wasiak E. Polskie aspekty Camino. "Z Podlasia do Warszawy" po Drogach św. Jakuba Camino Polaco 4 s. 319
Zimny M. Aktualność duchowego i historycznego dziedzictwa Camino de Santiago. Listy pasterskie biskupów hiszpańskich i francuskich diecezji Drogi św. Jakuba z 2015 i 2017 roku w polskim tłumaczeniu Camino Polaco 4 s. 337
Rucquoi A. Co po Camino? Wczoraj i dziś Camino Polaco 5 s.13
Caucci von Saucken P. Gościnność na Camino de Santiago Camino Polaco 5 s. 41
King J., Conway E. Piesza wędrówka Drogą św. Jakuba – czy pielgrzymi ewoluują? Camino Polaco 5 s. 53
Prazen V. Perły Boga na Camino. Pomysły na ewangelizację podczas Camino de Santiago Camino Polaco 5 s. 71
Jeszka A. ks. Zapomniany Apostoł. Impresje filozoficzno-ikonograficzne wokół malowideł ściennych św. Jakuba Większego i św. Jodoka w kaplicy Winterfeldów w Bazylice Mariackiej w Gdańsku Camino Polaco 5 s. 83
Rozynkowski W. Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Toruniu miejscem kultu i promocji patrona Camino Polaco 5 s. 99
Mruk W. Małgorzata z Beverley – niezwykła kobieta i nadzwyczajna pątniczka Camino Polaco 5 s. 115
Doburzyński D. Dawniejsze i współczesne formy podtrzymywania więzi między pielgrzymami po zakończeniu pątniczego wędrowania Camino Polaco 5 s. 133
Pisarczyk G. Historia i legendy o przeniesieniu ciała świętego Jakuba z Jerozolimy na Półwysep Iberyjski Camino Polaco 5 s. 157
Lipiński D. Od Aymerica Picauda po współczesność – Landy Gaskońskie jako miejsce spotkań na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela Camino Polaco 5 s. 189
Beyga P. Kościoły stacyjne – liturgia jako teologiczny przewodnik Camino Camino Polaco 5 s. 209
Ferdek B. Camino – spotkanie z męczennikami. Znaczenie dla dzisiejszego Kościoła Camino Polaco 5 s. 231
Bożek R. et al. Camino – miejsce spotkania rycerzy i pielgrzymów Camino Polaco 5 s. 245
Klaus Herbers Liber Sancti Jacobi – Kodeks Kalikstyński: kluczowy dokument dla kultu św. Jakuba oraz pielgrzymek Camino Polaco 6 s. 19
Roman Bielecki OP Koniec Camino, jakie znamy? Camino Polaco 6 s. 45
ks. Bogdan Ferdek Camino jako laboratorium wiary Camino Polaco 6 s. 55
ks. Janusz Królikowski "Stara Europo: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą!" Camino Polaco 6 s. 69
ks. Michał Kłosowski Walka duchowa jako integralna część pielgrzymowania do Santiago de Compostela Camino Polaco 6 s. 81
Vedran Prazen Dziedzictwo Camino de Santiago - Chorwacja Camino Polaco 6 s. 97
Franciszek Mróz Sanktuaria św. Jakuba w przestrzeni pielgrzymowania Polski Camino Polaco 6 s. 103
Dariusz Lipiński Wpływ pandemii COVID-19 na wędrowanie Drogą Świętego Jakuba. Co się zmieniło? Camino Polaco 6 s. 133
ks. Dariusz Doburzyński Dwadzieścia lat polskich drukowanych relacji z Camino. Próba podsumowania Camino Polaco 6 s. 157
Waldemar Hass Ze św. Mikołajem do św. Jakuba - nowy, jubileuszowy odcinek Drogi św. Jakuba w Głogowie Camino Polaco 6 s. 177
ks. Marcin Gazda Jubileuszowy Rok Compostelański w Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia Camino Polaco 6 s. 189
ks. Norbert Widok Caminowe spotkania na Drogach Jakubowych w diecezji opolskiej Camino Polaco 6 s. 201
Mirosława Buczyńska, Jerzy Kalinowski Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu - historia powstania, rozwój i działalność Camino Polaco 6 s. 223
Wyrwa A. M. Drogi św. Jakuba w Polsce: uwarunkowania historyczne a współczesna praktyka pielgrzymowania Drogi... w Polsce i Czechach s. 15
Jackowski A. et al. Polskie Drogi św. Jakuba na tle wędrówek pielgrzymkowych w kraju Drogi... w Polsce i Czechach s. 47
Mróz F., Mróz Ł. Geneza i rozwój polskich odcinków Camino de Santiago - najpiękniejszej drogi świata Drogi... w Polsce i Czechach s. 73
Mendyk E. Śląsk Opolski i Brama Morawska na tle Drogi św. Jakuba w Polsce Drogi... w Polsce i Czechach s. 101
Staszków K. Nyska Droga św. Jakuba Drogi... w Polsce i Czechach s. 109
Kielc A., Tomczak B. Rola wolontariatu w tworzeniu i utrzymaniu Drogi Jakubowej na przykładzie Drogi Św. Jakuba Via Regia na Opolszczyźnie Drogi... w Polsce i Czechach s. 121
Maleszka W. Droga rowerowa św. Jakuba na Dolnym Śląsku - od idei do realizacji Drogi... w Polsce i Czechach s. 133
Flamik J. Szlak pielgrzymkowy św. Jakuba na Morawach Południowych oraz mała refleksja na temat motywacji dzisiejszych pielgrzymów Drogi... w Polsce i Czechach s. 157
Bim J. Współczesność szlaków pielgrzymkowych, szczególnie św. Jakuba, w Czechach i na Morawach Drogi... w Polsce i Czechach s. 175
Gaweł Ł. Zarządzanie sakralnymi szlakami dziedzictwa kulturowego Drogi... w Polsce i Czechach s. 181
Harnyś-Mielnik K. Rozwój szlaków kulturowych na Opolszczyźnie - spojrzenie samorządu terytorialnego Drogi... w Polsce i Czechach s. 205
Pala J. Doświadczenia z budowania tras pielgrzymkowych na terenie archidiecezji ołomunieckiej Drogi... w Polsce i Czechach s. 229
Danova D. Turystyka religijna - nośny temat turystyki kulturowej województwa zlińskiego Drogi... w Polsce i Czechach s. 245
Kopiec J. bp Rzymski odcinek il camino di Santiago Drogi... w Polsce i Czechach s. 255
Pojsl M. Osoba Jindricha Zdika i jego pielgrzymki do Ziemi Świętej Drogi... w Polsce i Czechach s. 283
Penaz J. Tradycja pielgrzymek pieszych i jej odnowienie po 1989 r. Międzynarodowy szlak pielgrzymkowy Via Romea Slavorum Drogi... w Polsce i Czechach s. 305
Hlinka V. Pielgrzymka po przebaczenie. Kilka uwag na temat fenomenu średniowiecznego pielgrzymowania Drogi... w Polsce i Czechach s. 333
Widok N. Droga św. Jakuba na tle fenomenu pielgrzymowania Drogi... w Polsce i Czechach s. 351
Manikowska H. Badania nad kultem św. Jakuba na ziemiach polskich - problemy i perspektywy Kult [...] Śr-Wschodniej s. 9
Wąsowicz H. Kult św. Jakuba w Polsce do połowy XVI wieku w świetle ksiąg liturgicznych Kult [...] Śr-Wschodniej s. 25
Plötz R. Święty Jakub Apostoł w europejskim krajobrazie patrociniów ze szczególnym uwzględnieniem Frankonii Kult [...] Śr-Wschodniej s. 47
Graf G. Patrocinium św. Jakuba w Saksonii. Zarys problematyki Kult [...] Śr-Wschodniej s. 101
Witkowska A. Wezwania św. Jakuba Większego Apostoła w diecezji krakowskiej w średniowieczu Kult [...] Śr-Wschodniej s. 107
Samsonowicz H. Kult św. Jakuba i szlaki Jakubowe w Polsce Kult [...] Śr-Wschodniej s. 125
Kraak D. Pielgrzymki i podróże z Zachodu na Wschód i ze Wschodu na Zachód. Ruch podróżniczy szlachty w późnym średniowieczu z perspektywy historii związków i oddziaływań Kult [...] Śr-Wschodniej s. 131
Dunin-Wąsowicz T. Polskie drogi do Composteli (XII-XIV wiek) Kult [...] Śr-Wschodniej s. 147
Wißuwa R. Dawne szlaki komunikacyjne, ruch wędrówkowy i procesy wymiany. Warunki komunikacyjne ruchu pielgrzymkowego w Saksonii Kult [...] Śr-Wschodniej s. 161
Szabó T. Sieć dróg pomiędzy Europą Środkową i Wschodnią. Droga do Santiago Kult [...] Śr-Wschodniej s. 175
Mieck I. Polska a pielgrzymka do Santiago de Compostela na początku epoki nowożytnej Kult [...] Śr-Wschodniej s. 187
Wiesiołowski J. Podróże Polaków do Composteli w XIV i XV wieku - stosunki dyplomatyczne i szlachecki model wykształcenia Kult [...] Śr-Wschodniej s. 201
Bettin H., Volksdorf D. Pielgrzymki w testamentach mieszczan stralsundzkich jako zwieciadło mieszczańskiej religijności Kult [...] Śr-Wschodniej s. 211
Potkowski E. Ślady kultu św. Jakuba w piśmiennictwie: przykład wczesnych druków w Polsce Kult [...] Śr-Wschodniej s. 235
Knapiński R. Od Apostoła do Patrona pielgrzymów. Ikonografia św. Jakuba w sztuce polskiej Kult [...] Śr-Wschodniej s. 241
Roth G. "Grób Święty" w Zgorzelcu Kult [...] Śr-Wschodniej s. 269
Tamco Lerga J. Święty Jakub Starszy – Apostoł, Obrońca Wiary i Patron Pielgrzymów Rycerze i pielgrzymi... s. 13
Rucquoi A. Św. Jakub – rycerz i pogromca Maurów Rycerze i pielgrzymi... s. 23
Roszak P. Św. Jakub z Composteli jako miles Christi Rycerze i pielgrzymi... s.29 (zob. tu)
Hass W. „Santiago Matamoros” – w stronę reinterpretacji Rycerze i pielgrzymi... s. 43
Mróz F. Polscy rycerze i pielgrzymi w drodze do Composteli – przestrzeń, sacrum, czas Rycerze i pielgrzymi... s. 55 (zob. tu)
Paczkowski M. OFM Tajemniczy pielgrzym Jan Poloner Rycerze i pielgrzymi... s. 79
Zaborski M. Średniowieczny rycerz czy pielgrzym? Rzecz o Peregrynie z Opola Rycerze i pielgrzymi... s. 109
Mruk W. Moi przyjaciele Templariusze. Krzyżowcy wobec muzułmanów w XI–XII wieku Rycerze i pielgrzymi... s. 125
Chrościcki J. Pielgrzymi i rycerze w twórczości Pisanella Rycerze i pielgrzymi... s. 137
Kępa Z. Pielgrzymka jako okazja do spotkania z Chrystusem Rycerze i pielgrzymi... s. 151
Macyszyn J. Europejskie tradycje polskiego rycerstwa Rycerze i pielgrzymi... s. 157
Skrok D. Skaryszew – historia i dziedzictwo aktualne dzisiaj Rycerze i pielgrzymi... s. 175
Strzelczyk M. ' Symboliczna pielgrzymka przez „Bramę Śmierci” ku zbawieniu przy bazylice mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu Rycerze i pielgrzymi... s. 185
Mazański A. Światowe Dni Młodzieży – Panama 2019. Korsarz Morgan i rycerz Zakonu Santiago Don Juan Pérez de Guzmán Rycerze i pielgrzymi... s. 203
Gnyś-Nidecka M. Rycerze i pielgrzymi – dywagacje kulturoznawcy Rycerze i pielgrzymi... s. 209
Seryczyńska B. Ora et peregrina w kontekście camino flow i slow Rycerze i pielgrzymi... s. 223
Stefaniak Ł. „Via Francigena” – jedna z dróg pielgrzymów i rycerzy do Rzymu Rycerze i pielgrzymi... s. 235
Pawlikowski P. Polskie „ślady” na „Via Francigena” Rycerze i pielgrzymi... s. 253
Bożek B. Duchowe rozterki współczesnego pielgrzyma idącego prastarym europejskim szlakiem Rycerze i pielgrzymi... s. 271
Kazimierczak J. et al. Konfraternia Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy katedrze polowej Wojska Polskiego. Geneza powstania, komplikacje prawne, pierwsze lata działalności Rycerze i pielgrzymi... s. 291
Pawlikowski J. et al. Drogą pielgrzymów, świętych i rycerzy w Czechach Rycerze i pielgrzymi... s. 309
Czajka W. Podlasie – przestrzeń świadomości i tożsamości pielgrzyma Konfraterni Św. Jakuba Rycerze i pielgrzymi... s. 335
Witkowska A. Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie Peregrinationes... s. 9
Wipszycka E. Pielgrzymki starożytne: problem definicji i cezur Peregrinationes... s. 17
Domański J. Antropologiczna refleksja nad relikwiami Peregrinationes... s. 29
Strzelczyk J. Społeczne aspekty iroszkockiej peregrinatio Peregrinationes... s. 39
Słupecki L. P. Pielgrzymka Hermana, towarzysza św. Ottona do posągu Trzygłowa. Komunikat Peregrinationes... s. 51
Bylina S. Peregrintiones stultorum. Wokół kultu "fałszywych proroków" w Europie Środkowej w XIV-XV w. Peregrinationes... s. 55
Bracha K. "De ymaginibus sanctorum, quibus utitur ecclesia et cruce" w traktacie "De superstitionibus (1444/1445) Jana z Wünschelburga Peregrinationes... s. 64
Michałowska T. Topika pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego średniowiecza Peregrinationes... s. 72
Starowieyski M. Pielgrzymka Egerii Peregrinationes... s. 89
Iwaszkiewicz P. Wczesnochrześcijańskie i późnoantyczne opisy podróży do Ziemi Świętej (przed wyprawami krzyżowymi). Komunikat Peregrinationes... s. 98
Mruk W. Obraz podróży do Konstantynopola i Jerozolimy w relacjach pielgrzymów ruskich (XII-XV w.) Peregrinationes... s. 102
Klimecka G. Opis pielgrzymki ihumena Daniela z Ziemi Ruskiej do Jerozolimy. Komunikat Peregrinationes... s. 110
Rott D. Opis Ziemi Świętej Anzelma Polaka, Komunikat Peregrinationes... s. 114
Iwańczak W. Udział Czechów w krucjatach do Ziemi Świętej Peregrinationes... s. 118
Quirini-Popławska D. Wenecja jako etap w podróży do Ziemi Świętej (XIII-XV w.), Peregrinationes... s. 126
Zaremska H. Pielgrzymka jako kara za zabójstwo: Europa Środkowa XIII-XV w. Peregrinationes... s. 147
Kowalczyk E. Pielgrzymki pokutne we wczesnym średniowieczu: Bolesław Krzywousty i Piotr Włostowic. Komunikat Peregrinationes... s. 157
Wiesiołowski J. Pielgrzymowanie Polaków do Rzymu na przełomie XV i XVI w. (1478-1526)l. Komunikat Peregrinationes... s. 160
Wilska M. Pielgrzymim szlakiem z Mazowsza do Composteli. Komunikat Peregrinationes... s. 165.
Michałowski R. Translacja Pięciu Braci Polskich do Gniezna. Przyczynek do dziejów relikwii w Polsce wczesnośredniowiecznej Peregrinationes... s. 173
Borkowska U. Polskie pielgrzymki Jagiellonów Peregrinationes... s. 185
Witkowska A. Pątnicze ośrodki maryjne na ziemiach Rzeczypospolitej w XVII w. Komunikat Peregrinationes... s. 204
Zakrzewski A. Pielgrzymka i folklor pątniczy w świetle siedemnastowiecznych "przewodników" do Jasnej Góry Częstochowskiej Peregrinationes... s. 210
Chynczewska-Hennel T. Pielgrzymki nuncjuszy do Częstochowy(XVI-XVII w.), Komunikat Peregrinationes... s. 221
Manikowska H. Ruch pielgrzymkowy na Śląsku w późnym średniowieczu - problemy badawcze Peregrinationes... s. 225
Zielińska-Melkowska K. Średniowieczne miejsca pielgrzymkowe w ziemiach chełmińskiej, lubawskiej i michałowskiej Peregrinationes... s. 242
Hrdina J. Ośrodki pielgrzymkowe w średniowiecznych Czechach. Problematyka i realia Peregrinationes... s. 252
Gąssowska M. Pielgrzymki do grobu św. Eryka w Uppsali w świetle zbiorów Miracula Peregrinationes... s. 261
Stępniewska-Holzer B. Lokalni święci - pielgrzymki do żywych i martwych w średniowieczu Afryki Północnej i Sudanu Zachodniego. Komunikat Peregrinationes... s. 271
Derwich M. Łysogórski ośrodek pielgrzymkowy w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. Zarys problematyki Peregrinationes... s. 277
Wojciechowski L. Sanktuarium Krzyża Świętego w Lublinie. Problem genezy Peregrinationes... s. 288
Maciszewska M. Skępe. Początki klasztoru bernardyńskiego i ośrodka kultu maryjnego Peregrinationes... s. 297
Wiewióra M. Zespół klasztorny w Trzemesznie: badania w latach 1987-1993. Komunikat Peregrinationes... s. 307
Starnawska M. Kościoły zakonów krzyżowych na Śląsku jako ośrodki odpustowe. Komunikat Peregrinationes... s. 313
Kuczyński S. K. Znaki pielgrzymie. Komunikat Peregrinationes... s. 321
Dunin-Wąsowicz T. Średniowieczne znaki pielgrzymie w Polsce. Komunikat Peregrinationes... s. 328
Żurek A. Materialne ślady pielgrzymek Ślązaków w średniowieczu. Komunikat Peregrinationes... s. 332
Kuśnierek K. Święty Jakub (Santiago) i księga jakubowa Camino... Szkice hist... s. 11
Jackowski A., Sołjan I. Droga świętego Jakuba jako element kształtowania świadomości geograficznej mieszkańców Europy do końca XVI wieku Camino... Szkice hist... s. 31
Minksztym J. Trud i chwała. O kapeluszu pielgrzymim ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu Camino... Szkice hist... s. 43
Mróz F. Droga św. Jakuba w Polsce - geneza i rozwój - w 10. rocznicę otwarcia pierwszego odcinka szlaku jakubowego Camino... Szkice hist... s. 65
Wyrwa A. M. Patrocinia kościołów św. Jakuba Apostoła Większego w granicach historycznej Wielkopolski Camino... Szkice hist... s. 99
Romanow-Kujawa M. Kto modlił się do świętego Jakuba? Kult świętego Jakuba Apostoła i jego ludowa percepcja Camino... Szkice hist... s. 133
Ziejka F. Gaudium veritatis. Świat akademickich wartości w nauczaniu Jana Pawła II Problemy rozwoju... s. 5-12
Jusiak R. OFM Jana Pawła II Tryptyk krakowski. Refleksje o pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny Anno Domini 2002 Problemy rozwoju... s. 13-29
Włodarczyk Z. Ogrody biblijne Problemy rozwoju... s. 31-64
Kalinowski Sz. Pielgrzymki Radziwiłłów w XVI i XVII wieku Problemy rozwoju... s. 65-74
Mirek A. Trwać i wytrwać... Prześladowany Kościół katolicki na Białorusi i jego życie Problemy rozwoju... s. 75-92
Szczepankiewicz-Battek J. Róžant - pielgrzymkowe centrum Łużyc Problemy rozwoju... s. 93-104
Mróz F., Mróz P. OFM Szlakiem św. ojca Pio z Pietrelciny Problemy rozwoju... s. 105-131
Rydz E., Olejnik P. Góra Chełmska ośrodkiem pielgrzymkowym na Pomorzu Środkowym Problemy rozwoju... s. 133-151
Dobrzyński A. ks. Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej Problemy rozwoju... s. 153-175
Kapera I. Ruch pielgrzymkowy do Limanowej Problemy rozwoju... s. 177-186
Holly G. Rozmieszczenie obiektów sakralnych w Bieszczadach w 1938 roku i stan dzisiejszy Problemy rozwoju... s. 187-220
Ormanty A. Integracja z Unią Europejską - szanse i zagrożenia dla gminy Kalwaria Zebrzydowska i rejonu wadowickiego Problemy rozwoju... s. 221-227
Potoczek A. Lalibela 2003 Problemy rozwoju... s. 229-242
Maciejowska A. Zarys konfliktu hindusko-chrześcijańskiego w Indiach w II połowie XX wieku Problemy rozwoju... s. 243-253
Kopiczko A. ks. Patrocinia Świętego Jakuba Większego Apostoła w diecezji warmińskiej Św. Jakub w wierze...
Laddach A. Święty Jakub Większy jako patron wybranych kościołów w diecezji pelplińskiej - ustalenia, perspektywa i pytania badawcze Św. Jakub w wierze...
Kuprjaniuk S. Założenia kościelno-cmentarne kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Starszego w Kwiecewie Św. Jakub w wierze...
Bosko J. s. ' Ikonografia Świętego Jakuba Starszego Apostoła w sztuce sakralnej na Warmii Św. Jakub w wierze...
Rondomańska Z. Święty Jakub Apostoł w pieśniach i muzyce - dawniej i współcześnie Św. Jakub w wierze...
Ropiak S. ks. Postać Świętego Jakuba Większego w wybranych polskojęzycznych pieśniach religijnych Św. Jakub w wierze...
Towarek P. ks. Wielkie formy muzyczne dedykowane św. Jakubowi Większemu Św. Jakub w wierze...
Mączka E. M. Święty Jakub Starszy w haitańskim kulcie vodou Św. Jakub w wierze...
Bachanek G. ks. Święty Jakub Apostoł (Większy) jako patron pielgrzymowania Św. Jakub w wierze...
Ptak A., Ptak M. "Przejść Siebie". Pielgrzymowanie do św. Jakuba w projektach społecznych Fundacji Idź Dalej Św. Jakub w wierze...
Puchalski G. ks. Specyfika i charakter pielgrzymowania jakubowego Św. Jakub w wierze...
Kuczyńska H. Camino jako droga do świętości - refleksje teologiczne na temat pielgrzymek Św. Jakub w wierze...
Roszak P. Pielgrzymka jako Sacramentum Peregrinationis? Odkrywając eklezjologiczne podstawy Camino de Santiago Św. Jakub w wierze...
Karczewski M. ks. Imię "Jakub" w kontekście literackim i teologicznym Nowego Testamentu Św. Jakub w wierze...
Ptak A. Codex Calixtinus w badaniach nad kultem św. Jakuba Św. Jakub w wierze...
Kowalczyk M. "Tajemnica Composteli" Alberto S. Santosa zachętą do reinterpretacji historii i rehabilitacji Pryscyliana Gaiusa Danigicusa Św. Jakub w wierze...
Parzych-Blakiewicz K. Pielgrzymia tożsamość chrześcijanina w hagiologicznym wizerunku św. Jakuba Apostoła Większego Św. Jakub w wierze...
Hass W. Między historią a legendą czyli śladami św. Jakuba Starszego Apostoła Na szlaku św. Jakuba... s. 7
Walkowiak A. ks. Organizacja Kościoła na Ziemi Głogowskiej w wiekach średnich Na szlaku św. Jakuba... s. 15
Bok A. Zabytki zespołu sakralno-pielgrzymkowego w Jakubowie Na szlaku św. Jakuba..., s. 22
Karaś H. Droga św. Jakuba na Dolnym Śląsku Na szlaku św. Jakuba... s. 33


Wybrane teksty obcojęzyczne

.

POWRÓT do strony CaminoMedia