Artykuły w pismach naukowych

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Artykuły traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w czasopismach naukowych.
Zawartość kolumn tabeli można sortować za pomocą przycisków

autor tytuł czasopismo numer strony w sieci
Ablewicz J. Pielgrzymka jako znak święty "Tarnowskie Studia Teologiczne” T. 9 (1983) s. 13-24
Abramek R. J. Teologiczne podstawy i sens pastoralny pielgrzymki jako formy kultu na przykładzie Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej "Częstochowskie Studia Teologiczne” t. 9-10 (1981-82) s. 171-223
Adamczyk D. Turystyka a ostateczny cel życia człowieka "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 3 (153) 2006 s. 132-135
Adamczyk J. Szczególna przyczyna pobożności jako istotny warunek istnienia sanktuarium (kan. 120) : aspekt kanoniczny "Salvatoris Mater" R. 13, nr 1/2 (2011) s. 230-246 zob tu
Bakalarz J. Kościół wobec ludzi wędrujących "Collectanea Theologica” 50/1 (1980) s. 177-181
Baniak J. Pielgrzymka religijna "Przegląd Religioznawczy” 2004, nr 1 s. 39-46
Baraniecka K. "Communitas” a intencje pątników - typy uczestnictwa w pielgrzymce. Wielki odpust kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej "Etnografia Polska” T. 52 (2008) z. 1/2 s. 137-154
Baraniecka-Olszewska K. O wielkim odpuście w Kalwarii Pacławskiej ponownie. Refleksja nad antropologią pielgrzymek "Etnografia Polska” t. LX (2016) z. 1-2 s. 27-42
Barrio Barrio J. (tł. ks. Roszak) Transcendentny sens szlaku św. Jakuba – Camino de Santiago "Teologia i Człowiek" Nr 4 (2013) s. 111-126
Bastowska K. Przyczynek do pielgrzymowania na Pomorskiej Drodze św. Jakuba "Rocznik Skrzatuski" T. 2 (2014) s. 81-95 zob tu
Bełch K. Święty Jakub Większy Apostoł : patron pielgrzymujących "Premislia Christiana" T. 19 (2020/2021) s. 157-161
Bilska-Wodecka E. Pielgrzymki do sanktuariów męki pańskiej w Polsce – geneza, przemiany, współczesność "Peregrinus Cracoviensis" Z. 4 (1996) s. 233 - 242 zob tu
Błaszczak A. Pielgrzymki rowerowe jako połączenie turystyki kwalifikowanej i religijnej "Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 66 (2011) s. 9-18
Bogdanowicz P. Camino de Santiago - by zrozumieć Europę "Christianitas : religia, kultura, społeczeństwo" 2015, nr 62 s. 187-191 zob tu
Borzyszkowski M. Pielgrzymowanie błogosławionej Doroty z Mątów do Einsiedeln w kontekście wpływów ówczesnych ideałów duchowości religijnej Nadrenii "Forum Teologiczne" T. 21 (2020) s. 281-293
Bremer J. Camino de Santiago - droga świętych legend "Folia Turistica” 27 (2012) s. 93-108
Bremer J. Przyczyny późnośredniowiecznego schyłku pielgrzymowania na przykładzie Santiago de Compostela "Folia Turistica” 24 (2011) s. 163-178
Brodowska M. Po rozum do Jakuba, czyli Pieszo do Santiago de Compostela "Podlaski Kwartalnik Kulturalny" nr 3 s. 84-87
Brzegowy T. Izrael pielgrzymujący "Tarnowskie Studia Teologiczne” t. 9 (1983) s. 37-51
Buchner A. Polski krajobraz pielgrzymkowy : światy społeczne dziewięciu sanktuariów na terenie Polski "Przegląd Religioznawczy" 2010, nr 3 s. 249-258
Bulas R. Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku "Vox Patrum” 32 (2012) z. 57 s. 77-91
Burdziej S. Camino de Santiago – między chrześcijaństwem a New Age "Paedagogia Christiana" T. 2 (2004) s. 71-80
Burdziej S. Renesans Drogi św. Jakuba – spojrzenie socjologa "Przegląd Powszechny" 2003, nr 2 s. 209-216
Burdziej S. "Jedną nogą na chrześcijańskiej ścieżce” : współczesna pielgrzymka do Santiago de Compostella w perspektywie socjologicznej "Prace Komisji Historii Sztuki" T. 35 (2008) s. 111-116
Cetwiński S. Morska przygoda polskich pielgrzymów : relacja i alegoria (”Vita maior sancti Stanislai, caput 49”) "Studia z Dziejów Średniowiecza" Nr 25 (2022) s. 67-74
Chłopowiec M. Pokutna peregrinatio we wczesnym średniowieczu "Vox Patrum : antyk chrześcijański" R. 38, t. 69 (2018) s. 83-103 zob tu
Chmielewska B. Podróżnicy, wędrowcy, pielgrzymi, turyści oraz moje Camino "Polski Uniwersytet Ludowy : młodzież, kultura, wieś" R. 37, [nr] 1/2 (2021) s. 244-253
Ćwikła L. Prawne aspekty rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Polsce w latach 1918-1939 "Studia z Prawa Wyznaniowego" T. 23 (2020) s. 223-244 zob tu
Datko A. Człowiek w przestrzeni symbolicznej. Struktura oraz sakralne i społeczne funkcje pielgrzymek na przykładzie pątnictwa do Wejherowa i Swarzewa "Peregrinus Cracoviensis” z. 12 (2001) s. 117-140
Dawidejt-Jastrzębska E. Egzemplifikacje, konteksty i znaczenie kultu oraz świątyni św. Jakuba w Nysie od dawnych do współczesnych czasów "Śląsk Opolski" R. 19, nr 1 (2010) s. 45-55
Dec I. Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym na tle pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku "Peregrinus Cracoviensis” 7 (1999) s. 61-72
Dorywalska B. Szlakiem Ecclesia Cluniacensis "Peregrinus Cracoviensis” 17 (2006) s. 207 215
Duda T., Doburzyński D. Religious tourism vs. sacred space experience. Conflict or complementary interaction? "International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage” Vol. 7: Iss. 5, Article 2 patrz tu
Dymowski E. Duszpasterski wymiar sanktuarium w świetle najnowszych dokumentów Kościoła "Studia Franciszkańskie" T. 18 (2008) s. 47-58
Dziubiński Z., Jasny M. Socjologiczna charakterystyka uczestników Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę "Folia Turistica" Nr 27 (2012) s. 37-52
Fitych T. Aktualność i przyszłość pielgrzymek "Świdnickie Studia Teologiczne" R. 9, nr 9 (2012) s. 209-514
Flaga M. Historia i stan obecny chrześcijańskich miejsc pielgrzymkowych Syrii, Jordanii i Libanu "Peregrinus Cracoviensis" Z. 23 (2012) s. 161-182
Fułat T. J. Funkcja sanktuariów w Kościele - aspekt teologiczno-prawny "Przegląd Kalwaryjski” 7 (2002) s. 321-343
Galbraith M. On the Road to Czestochowa: Rhetoric and Experience on a Polish Pilgrimage "Anthropological Quarterly” Vol. 73 nr 2 (Apr., 2000) s. 61-73
Goliszek P. Katechetyczne funkcje pielgrzymki maturzystów "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012 4 (59) s. 207-225
Gomez-Geraud M-C. Odnowa pielgrzymowania w dobie kontrreformacji: wkład jezuitów "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 68-76
Gonia A., Kozłowska-Adamczak M., Michniewicz-Ankiersztajn H. Obiekty sakralne XIX i XX wieku jako produkt turystyki kulturowej i religijnej : przykład Bydgoszczy "Folia Turistica" Nr 27 (2012) s. 149-159
Góźdź K. Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu wędrownego misjonarza "Ethos” 16 (2003) nr 3/4 s. 124-140
Gralak L. Pielgrzymki piesze przechodzące przez teren województwa radomskiego w latach 1976-1988 : (historia, statystyka, trasy) "Studia Sandomierskie : teologia, filozofia, historia" T. 21 (2014) s. 127-167
Gryc J. Znalezisko muszli pielgrzymiej z Góry Zamkowej w Cieszynie "Cieszyńskie Studia Muzealne" T. 4 (2010) s. 57-66
Grzeszkowiak T. Coroczne pielgrzymki Parafii pw. św. Marcina w Kępnie do Sanktuarium Maryjnego ”Na Pólku” pod Bralinem : próba oceny teologicznej "Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego" R. 7 (2021) s. 143-166
Hamarneh B. Początki pielgrzymek do Rzymu "ad limina apostolorum" "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 41-50
Hastetter M.C. W drodze do miejsc świętych : krytyka chrześcijańskiego pielgrzymowania na przełomie wieków jako inspiracja dla duszpasterstwa pielgrzymkowego "Peregrinus Cracoviensis" T. 26, z. 1/4 (2015) s. 63-87
Heliak M. Szlak św. Jakuba jako markowy produkt turystyczny na Dolnym Śląsku "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2012, nr 4 s. 203-215
Hervieu-Léger D. Od "praktykującego parafianina" do "pielgrzyma". Katolicyzm wobec wyzwań religijności "pielgrzyma" "Przegląd Powszechny” 12/2001 (964) s. 356-364
Hochleitner J. Pielgrzymki przebłagalne na Warmii w XVII-XX w. "Zapiski z Pogranicza : półrocznik Interdyscyplinarnego Koła Doktoranckiego ”Pogranicza”" 2015, z. 1 s. 23-37
Hochleitner J. Pielgrzymki w życiu bł. Doroty z Mątów Wielkich "Studia Elbląskie" T. 14 (2013) s. 327-342
Hochleitner J. Polaków pielgrzymowanie do Gietrzwałdu w przededniu I wojny światowej "Zeszyty Naukowe - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe" Z. 26 (2012) s. 81-89
Hodorowicz I., Hodorowicz M., Mróz F. Najpiękniejsza droga świata "Alma Mater" Nr 108 (2008) s. 98-100
Hodorowicz I. Lanckorońska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę : (charakterystyka grupy i motywy pielgrzymowania uczestników) "Peregrinus Cracoviensis" Z. 19 (2008) s. 73-86
Hodorowicz I. Pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu "Peregrinus Cracoviensis" Z. 19 (2008) s. 103-116
Iwaszkiewicz P. Pielgrzym z Burdigali i jego opis podrózy z Burdigali do Jerozolimy : wstęp i przekład "Meander” 46 (1991) s. 63 - 75
Iwaszkiewicz P. Wczesnochrześcijańskie opisy podróży do Ziemi Świętej "Meander” 45 (1990) z. 1 s. 13-19
Jabłoński Z. Więzi stolicy Polski - Warszawy z Jasną Górą pielgrzymkami znaczone (1918-1939) "Warszawskie Studia Teologiczne" T. 24 [cz.] 1 (2011) s. 231-242
Jackowski A. Pielgrzymki zagraniczne szansą dla rozwoju polskich ośrodków kultu religijnego "Prace Geograficzne" - IGiGP UJ 2007 z. 117 s. 239 - 257
Jackowski A., Sołjan I., Mróz F. Geografia pielgrzymek Jana Pawła II "Peregrinus Cracoviensis” 20 (2009) s.19-45
Jackowski A., Sołjan I. Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej "Peregrinus Cracoviensis” z. 18 (2007) s. 13-27
Jackowski A., Sołjan I. Środowisko przyrodnicze a sacrum "Peregrinus Cracoviensis” z. 12 (2001) s. 29 - 49
Jackowski A., Sołjan I. Pielgrzymki w polskim prawosławiu "Turyzm" T. 5 z. 2 (1995) s. 49 - 64 zob tu
Jackowski A. Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej "Turyzm" T. 18, z. 1 (2008) s. 39-50 zob tu
Jamróz M. Pieśni śpiewane w drodze do sanktuarium św. Jakuba w Compostelli, zachowane w XII-wiecznym manuskrypcie Codex Calixtinus "Prace Komisji Historii Sztuki" T. 35 (2008) s. 57-61
Jankiewicz E. Rekolekcje w drodze "Aspekty. Katolickie pismo gorzowskie” 9(50)1990 s. 6.
Jankowska J. Patrocinium św. Jakuba Większego Apostoła w ikonografii kościołów metropolii poznańskiej "Roczniki Humanistyczne" 2002, z. 4 s. 149-189
Jankowski S. «Do kraju tego…» : pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jako praktyka religijna "Paedagogia Christiana” 2009 t. 1, s. 63-78 zob tu
Jastrzębowska E. Pielgrzymie dewocjonalia "Mówią wieki” 36 (1993), nr 10 s.13-15
Jezierska-Thole A. Znaczenie i rola Drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski i Niemiec "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2018, nr 2 s. 195-207
Jusiak R. Pielgrzymka jako element życia religijnego w Polsce "Chrześcijanin w świecie” R. 12 (1980) z. 91-92 (7-8/1980) s. 50-67
Kajkowski K. Dwa znaki pielgrzymie ze zbiorów Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie "Nasze Pomorze" Nr 10 (2008) s. 11-18
Kalinowski J. Spotkania duszpasterskie po pielgrzymce "Homo Dei” 2 (200) 1986 s. 128 132
Kamiński A. Geneza Pieszej Pielgrzymki Pomorskiej z Torunia na Jasną Górę (1979 rok) "Rocznik Toruński" T. 38 (2011) s. 111-125
Kamiński A. Pielgrzymi z Grudziądza w Pomorskiej Pieszej Pielgrzymce (1979-1991) : przyczynek do historii pielgrzymek "Rocznik Grudziądzki" T. 19 (2011) s. 277-286
Kania W. Pielgrzymki w czasach Ojców Kościoła "Tarnowskie Studia Teologiczne” 9 (1983) s. 52-59
Kaszowski L. Chrześcijańskie spojrzenie na środowisko geograficzne jako przestrzeń pielgrzymowania "Peregrinus Cracoviensis” z. 4 (1996) s. 75 - 90
Kazimierczak M. Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w turystyce "Folia Turistica” 27 (2012) s. 5-20
Kiedos J. Ruch pielgrzymkowy do Skoczowa na tzw. Kaplicówkę w XIX i XX wieku "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne" T. 12 (2011) s. 249-259
Klonowski G. Przyczynek do dziejów ruchu pielgrzymkowego w Polsce na przykładzie parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" T. 39, nr 1 (2019) s. 239-254
Konwent Cz. Duszpasterstwo pielgrzymkowe "Homo Dei” 1 (282) 2007 s. 130-136
Koszek R. Współczesny pielgrzym na Via de la Plata : próba charakterystyki "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica" T. 10 (2016) s. 112-119 zob tu
Kościelna J. Pomorzanie w Ziemi Świętej (do końca XVI w.) : rekonesans badawczy "Stargardia : rocznik Muzeum w Stargardzie" T. 10 (2015) s. 131-148
Kotecki D. Kościół jako wspólnota pielgrzymująca w Apokalipsie św. Jana "Teologia i człowiek” 7/8 (2006) s. 133-154
Kowalski M. Pielgrzymka - droga do domu JHWH (Ps 84, 6-8) "Kieleckie Studia Teologiczne” T. 1 cz. 1 (2002) s. 126-141
Kozicka D. Podróżny horyzont rozumienia "Teksty Drugie” 1-2 (2006) s. 270-285
Kozyra J. Pielgrzymki w Biblii "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” t. 21 (1988) s. 5 18
Kraś J. Istota i znaczenie ruchu pielgrzymkowego w Polsce "Saeculum Christianum" R. 18, nr 1 (2011) s. 231-243 zob tu
Krätzl H. Pielgrzymka odkryta na nowo "Ateneum Kapłańskie” t. 111 z. (476) VII-VIII 1988 s.113-124
Krogmann A., Šolcová L., Mróz F., Mróz Ł. Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w. "Peregrinus Cracoviensis" Z. 4 (24) 2013 s. 137-162 zob tu
Królik M. (opr.) Wspomnienia pielgrzymów z Warszawy na Jasną Górę "Studia Claromontana” 28 (2010) s. 365-538
Krupa H. Toszek na szlaku dróg św. Jakuba "Rocznik Toszecki" Nr 4 (2020) s. 199-213
Krupecka M. Warszawska Pielgrzymka Piesza w świetle dokumentów operacyjnych Służby Bezpieczeństwa znajdujących się w zbiorach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie "Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej" T. 10 (2017) s. 221-262
Kryczka M. Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach "Folia Turistica” 39 (2016) s. 293-316
Krzyżak L. Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła "Teologia i człowiek” 28 (2014) 4 s. 117-134
Kubiak P. Iść po cel : dziennik pielgrzyma 302 WPP "Migotania : gazeta literacka" 2013, nr 4 s. 22-24
Kulik A. Formacja pątników w ramach Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę "Teologiczne Studia Siedleckie" R. 14, [nr] 14 (2017) s. 168-187 zob tu
Langkammer H. Pielgrzym Jezus i jego pierwsi naśladowcy "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 22-31
Liro J. Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych "Warsztaty z geografii turyzmu" T. 4 (2014) s. 9 - 18 zob tu
Lisowska A., Wieszaczewska A. Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych "Turystyka Kulturowa” 3/2017 s. 74-95 zob. tu
Longosz S. Ksenodochium — hospicjum wczesnochrześcijańskie "Vox Patrum” 16 (1996) z. 30-31 s. 275-336
Łopuszański J. Początki Pomorskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę "Myśl.pl" 2015, nr 1 s. 126-127
Maciaszek P. Nabożeństwa rozpoczęcia i zakończenia pielgrzymki w agendach liturgicznych "Peregrinus Cracoviensis" Z. 19 (2008) s. 21-33
Majewski M., Rębkowski M., Simiński R. Pielgrzymki pomorskie w średniowieczu : stan i perspektywy badań "Przegląd Zachodniopomorski" R. 31, z. 1 (2016) s. 129-168
Mandziuk J. Polscy pielgrzymi do Ziemi Świętej w czasach staropolskich "Karpacki Przegląd Naukowy" 2021, nr 3 s. 153-173
Marciniak K. Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego i jego percepcja "Sensus Historiae" 2014, nr 2 s. 159-175
Matuszewska-Sulima B. Droga Francuska Camino de Santiago : dziedzictwo kulturowe i pielgrzymi w pierwszej dekadzie XXI w. "Peregrinus Cracoviensis" T. 27, z. 1/4 (2016) s. 141-158
Matysiak B. Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych "Studia Warmińskie” T. 41/42 (2004/2005) s. 193-204
Mazurek M. Rola pielgrzymek w kształtowaniu tożsamości kaszubskiej "Colloquium" 2015, nr 3 s. 125-142
MeyerB., Panasiuk A., Sawińska A. Baza noclegowa jako determinanta kreowania produktu turystycznego “Pomorska Droga św. Jakuba” w województwie zachodniopomorskim "Ekonomiczne Problemy Turystyki" Nr 4 (2013) s. 131-145
Michalska M. Dzieje pielgrzymowania z Krakowa Jasną Górę "Peregrinus Cracoviensis" Z. 24 (2013) s. 93-116
Michalska M. Intencje pielgrzymowania uczestników XXX, XXXI i XXXII Pieszej Pielgrzymki Skałecznej "Peregrinus Cracoviensis" T. 27, z. 1/4 (2016) s. 5-24
Michalska-Kurczyńska M. Przemiany funkcjonalne pielgrzymowania (na przykładzie krakowskich pieszych pielgrzymek zmierzających na Jasną Górę) "Słupskie Prace Geograficzne" Nr 15 (2018) s. 107-123 zob tu
Mielczarek J. Historia i współczesność dróg świętego Jakuba na terenie Polski "Studia Pelplińskie" T. 53 (2019) s. 321-336 zob tu
Migdał J. Leksykograficzne wędrówki ”pąci” i ”peregrynacji” "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" T. 13 (2018) s. 100-106 zob tu
Mikołajczak M. Judaistyczno-ewangeliczna tradycja o pielgrzymowaniu do Jerozolimy i świątyni "Scriptura Sacra” R. 7 (2003) s. 81-107
Mikos v. Rohrscheidt A. Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej "Turystyka Kulturowa” 5/2013 s. 86 101.
Mikos von Rohrscheidt A. Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce "Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 65 (2011) s. 35-57
Mikos von Rohrscheidt A. Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej "Folia Turistica" Nr 39 (2016) s. 65-99 zob tu
Miotk A. «Peregrinatio pro Christi amore» we wczesnym średniowieczu "Studia Warmińskie” T. 39 (2002) s. 161-168.
Mrozowicz K. Pielgrzymowanie jako typ zachowania się celowego : (w świetle badań systemu wartości) "Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 65 (2011) s. 151-167
Mróz F. Małopolska Droga św. Jakuba : geneza, rozwój, nowe wyzwania i perspektywy "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu" T. 47 (2014) s. 22-31
Mróz F. Potencjał pielgrzymkowy województwa wielkopolskiego "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica" T. 16 (2021), s. 36-63 zob tu
Mróz F. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce "Przedsiębiorczość - Edukacja" T. 14 (2018) s. 292-312
Mróz F. Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce zob tu
Mróz F. Struktura wieku caminowiczów przybyłych do Santiago de Compostela Camino de Santiago w lipcu, sierpniu, wrześniu 2017, 2018, 2019 i 2020 r. zob tu
Mróz F. Województwo małopolskie w przestrzeni pielgrzymkowej świata "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica" T. 15 (2020) s. 72-91
Mróz F. Kraków w przestrzeni pielgrzymkowej świata : potencjał i perspektywy rozwoju turystyki religijnej stolicy Małopolski "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica" T. 13 (2019) s. 40-56
Mróz F. Przemiany w turystyce religijnej w Polsce na początku XXI wieku "Turyzm" T. 29, z. 2 (2019) s. 99-108, 95-103 zob tu
Mróz F. Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Małopolskiej Drogi św. Jakuba "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica" T. 11 (2017) s. 94-130
Mróz F. Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce : zarys problematyki "Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 66 (2011) s. 233-250
Mróz F. Sanktuaria katolickie w Polsce zob tu
Mróz F. Ruch pielgrzymkowy i turystyczny do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela w latach 1980–2020 zob tu
Mróz F. Droga św. Jakuba w Republice Słowackiej – Jakubská cesta: Slovensko zob tu
Mróz F. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Camino de Santiago w Polsce "Przedsiębiorczość - Edukacja" [T.] 14 (2018) s. 292-312
Mróz F., Matuszczak J. Nowa droga : resocjalizacja na ”Camino de Santiago” "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" R. 59, nr 10 (2019) s. 15-22
Mróz F., Mróz Ł. Sieć Camino de Santiago na terytorium Republiki Czeskiej zob tu
Mróz F., Mróz Ł. Oznakowane odcinki Drogi św. Jakuba na Węgrzech (Szent Jakab zarándokutak) zob tu
Mróz Ł. Droga św. Jakuba Via Regia : geneza i rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka w województwie podkarpackim) "Peregrinus Cracoviensis" Z. 23 (2012) s. 73-90
Mróz Ł. Nowe trendy w turystyce religijnej i pielgrzymowaniu Drogą św. Jakuba w Polsce "Peregrinus Cracoviensis" T. 27, z. 1/4 (2016) s. 47-65
Mruk W. ”Ciekawość” w średniowiecznym piśmiennictwie związanym z pielgrzymowaniem do Ziemi Świętej "Czas Przeszły : poznańskie studia historyczne" T. 4 (2017) s. 9-23
Mruk W. Status prawny pielgrzymów "Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996) s. 115-123
Mruk W. Czy św. Franciszek z Asyżu odbył pielgrzymkę do Jerozolimy? "Peregrinus Cracoviensis" Z. 22 (2011) s. 117-124
Myszor W. Ad limina Apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” T. 16 (1983) s. 87-97
Nadolski B. «Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz... (Hbr 13,13a)» Z teologii pielgrzymowania "Liturgia Sacra” 2/1999 s. 317-322
Narecki Z. Wokół pielgrzymkowo - sanktuaryjnej ewangelizacji parafii "Pedagogika Katolicka” 1/2014 s. 51-64 zob tu
Nawrocki S. Teologia pielgrzymek "Homo Dei” 3 (99) 1960 s. 401-408
Nawrolska G. Św. Jakub Starszy - Apostoł : patron pielgrzymów do Santiago de Compostela "Prowincja" (Sztum) 2021, nr 1 s. 30-37
Nawrolska G. Czy flasze pielgrzymie były atrybutem pątników elbląskich? "Prowincja" (Sztum) 2021, nr 4 s. 38-41
Niedźwiedź A. Migocząca mapa - w stronę antropologii pielgrzymowania "Konteksty: Polska Sztuka Ludowa” R. LXXI (2017) nr 1-2 (316-317) s. 191-204
Niemczyk A. Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa - subprodukty turystyki kulturowej "Zeszyty Naukowe : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie" Nr 857 (2011) s. 37-51
Nowakowska-Grunt J. Ocena dostosowania Częstochowy do obsługi pielgrzymów z punktu widzenia wymogów logistyki miasta "Logistyka" 2010, nr 5, dod. s. 5-8
Nowicki T. Polskie piesze pielgrzymki z Essen do Neviges w latach 1981-2005 "Studia Polonijne" T. 42 (2021) s. 117-135
Ojdana J. Ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium Św. Anny w pamięci współczesnych mieszkańców Góry Św. Anny w świetle socjologicznych badań jakościowych : zarys problematyki "Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne" R. 17, nr 2 (2018) s. 103-118 zob tu
Orzechowska-Kowalska K. Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy "Turystyka Kulturowa” 12/2009 s. 4-20
Orzechowska-Kowalska K. Szlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości. Szlaki św. Jakuba "Ochrona Zabytków” 3-4/2012 s. 89-105
Orzechowska-Kowalska K. Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela "Turystyka Kulturowa” 4/2013 s. 36-55
Orzechowska-Kowalska K. Pielgrzymi polscy w Santiago de Compstela w latach 1631-1716 "Folia Turistica" Nr 27 (2012) s. 109-131
Ostrowski M. Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” T. 4 (2003) s. 231-244
Ostrowski M. Pielgrzymowanie czy turystyka religijna "Przegląd Kalwaryjski” 8/2003 s. 157-166
Ostrowski M. Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych "Roczniki Teologiczne (KUL)” t. LXII (2015) z. 6 s. 83-95
Ostrowski M., Wiater-Kawecka A. Ziemia Święta - ”Piąta Ewangelia” w odniesieniu do pielgrzymowania "Roczniki Teologiczne" (Lublin 2014) T. 66, z. 6 (2019) s. 97-113
Ożóg M. O Santiago de Compostela i kryzysie Kościoła - inaczej "Ethos” R. 23, nr 4 /2010 (92) s. 327-331
Ożóg M. Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima "Vox Patrum” 32 (2012) z. 57 s. 453-468
Ożóg M. O Santiago de Compostela i kryzysie Kościoła - inaczej "Ethos" R. 23, nr 4 (2010) s. 326-331
Pach J. Troska o przyszłość pielgrzymowania "Peregrinus Cracoviensis” 6 (1998) s. 11 16
Paczkowski M. „Obcy” i „przybysze”. Od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania "Vox Patrum” 26 (2006) z. 49 s. 511-530
Paczkowski M. „Wyobcowanie” i „wędrówka” w duchowości starożytnego monastycyzmu "Teologia i człowiek” 7-8 (2006) s. 185-207
Paner H. Średniowieczne znaki pielgrzymie z Einsiedeln w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku "Archaeologia Historica Polona" T. 21 (2013) s. 171-185
Parzych K. Piesza pielgrzymka koszalińsko-kołobrzeska na Jasną Górę i jej zasięg oddziaływania przestrzennego w diecezji "Peregrinus Cracoviensis" Z. 21 (2010) s. 151-164 zob tu
Pawlik J. Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej "Nasza Przeszłość” t. 44 (1975) s. 159-184
Pawłowska-Blahaczek B. Kilka uwag o rzymskich "Itinerariach" (VII wiek) "Vox Patrum” 28 (2008) z. 52/2 s. 843-854
Perszon J. Kaszubskie pielgrzymowanie w XX wieku "Studia Pelplińskie" T. 55 (2021) s. 233-267 zob tu
Pietrzak J. „Niebiańscy orędownicy” : w kręgu kultu świętych patronów rodu Sobieskich i ich peregrynacji "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historia" [Z.] 90 (2013) s. 23-45
Piwko A. Manifestacja wiary : pielgrzymowanie do miejsc świętych w hinduizmie, judaizmie i islamie "Studia Theologica Varsaviensia" R. 49, nr 2 (2011) s. 179-191
Piwowarczyk R. Pielgrzymka i sanktuarium w sensie historycznym i teologiczno-biblijnym "Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996) s. 205 – 210
Plichta P. Jeszcze pielgrzymka czy już turystyka? : próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów "Folia Turistica" Nr 39 (2016) s. 263-292 zob tu
Plichta P. Camino del Norte – studium przypadku w kontekście doświadczeń polskich caminowiczów "Turystyka kulturowa" Vol 3 (2017) s. 117-134 zob. tu
Poklewski J. Maryjne sanktuarium pielgrzymkowe w Szydłowie na Żmudzi "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" Z. 45 (2014) s. 131-154
Polok B. Pierwsze chrześcijańskie sanktuaria w Ziemi Świętej (Konstantyn W. - IV wiek) "Scriptura Sacra” 13 - 14 (2009-2010) s. 95 - 121
Porwoł P. Pielgrzymki z Górnego Śląska na Jasną Górę podczas akcji plebiscytowej (1919-1921) "Studia Claromontana" T. 33 (2017/2018) s. 291-396
Prüfer P. Piesza pielgrzymka jako fenomen społeczno-religijny i jej socjologiczno-teologiczne tło "Społeczeństwo i Rodzina” 24 (2010) nr 3 s. 19-33
Prusowski W. Współczesny ruch pątniczy do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej "Peregrinus Cracoviensis” z. 17 (2006) s. 149 - 159
Pytel S., Zuzańska-Żyśko E., Kiniorska I. Motywy pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów w Polsce "Ekonomiczne problemy usług" nr 647 EPU nr 65 2011 s. 59 - 70 zob tu
Ravasi G. Abraham i Boży lud pielgrzymi "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 13-21
Rdesińska M., Szmaglińska P., Tomaszewska-Szewczyk A. Znaki pielgrzymie : przyczynek z zakresu kultury materialnej i konserwacji "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo" Z. 43 (2012) s. 55-74
Robak M. Chrześcijaństwo w marszu "Christianitas” nr 3/4 (2000) s. 149-156
Robek E. Duszpasterstwo pielgrzymkowe. Teoria i praktyka "Ateneum Kapłańskie” T. 144, z. 3 (577) r. 2005 s. 467-487
Rojewski A. Pielgrzymka i metanoia. Refleksje teologiczno-duszpasterskie "Studia Płockie” T. 13 (1985) s. 17-23
Romanik H. ”Mane nobiscum Domine” : tradycja pielgrzymek do Świętej Hostii w pomorskich Osiekach "Rocznik Skrzatuski" T. 3 (2015) s. 131-146 zob tu
Ropińska A. K., Podgórski Z. Profil współczesnego turysty pielgrzymkowego "Journal of Education, Health and Sport" 2015 5(9) s. 227-244 zob tu
Rudniański J. Pielgrzymka "W Drodze” nr 8 (300) 1998 s. 5-9
Ryś G. Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja "Peregrinus Cracoviensis” 18 (2007) s. 5-11
Seryczyńska B. Camino de Santiago jako naturalna terapia "Studia Gdańskie" (Gdańsk; 1973) T. 43 (2018) s. 285-293 zob tu
Seweryniak H. Geografia zbawienia "Studia Płockie” T. 37 (2009) s. 91-106
Sitek A. Pielgrzymki do Ziemi Świętej w XXI wieku : refleksje pątnika "Scriptura Sacra” 13/14 (2009/2010) s. 123-156
Smoleń J. Pielgrzymowanie jako czynnik rozwoju człowieka "Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne" T. 40, nr 2 (2019) s. 105-114 zob tu
Sobczuk J. Miejsca pielgrzymkowe na pograniczu polsko-słowackim. Cz. 2, Diecezja koszycka i żylińska "Zeszyty Naukowe : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej" Nr 3 (2013) s. 32-55
Sobczyk A. J. Ruszyć w drogę... : jaki jest sens pielgrzymowania? "Katecheta” R. 52 (2008) nr 6 s. 34-36
Sołtysik M. Znaczenie pielgrzymkowego szlaku św. Jakuba w tworzeniu obszarowego produktu turystycznego wybranych gmin ślężańskich "Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 66 (2011) s. 315-325
Sołtysik M., Smolarski T. Znaczenie pielgrzymkowego szlaku św. Jakuba w tworzeniu obszarowego produktu turystycznego wybranych gmin ślężańskich "Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 66 (2011) s. 315-325
Stachowiak A. Tradycje pątnicze na Pomorzu Wschodnim : zarys problematyki "Nasze Pomorze" (Bytów) Nr 21 (2020) s. 151-165
Stanisławski Z. Archeologiczne znaleziska średniowiecznych plakiet pielgrzymich na Pomorzu Zachodnim "Rocznik Skrzatuski” 2 (2014) s. 97-111 zob tu
Starowieyski M. Jakub Większy Apostoł (historia i legenda) "W drodze” 8 (228) 192 s. 68 76
Starowieyski M. Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła "Warszawskie Studia Teologiczne” [T.] 8 (1995) s. 39-96
Starowieyski M. Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II - IV a Biblia "Bobolanum” 4 (1993) s. 146-160
Stefański J. Pielgrzymka wiary : biblijne spojrzenie na św. Józefa i Mędrców ze Wschodu "Ateneum Kapłańskie” T. 162, z. 1 (629) r. 2014 s. 6-17
Supruniuk A. Pielgrzymi i pielgrzymki w średniowiecznej Europie "Eastern Review” t. 5 (2001) s. 387-411
Szalkiewicz W. Szlak Świętej Warmii "Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 2020, nr 3 s. 455-462
Szczepanowicz d. Jerozolima - centrum pielgrzymkowe pierwszych chrześcijan "Peregrinus Cracoviensis" Z. 21 (2010) s. 101-113
Szkiłądź P. Ampułki pielgrzymie jako ”pamiątki” z miejsc świętych "Rocznik Teologii Katolickiej" T. 17, [nr] 3 (2018) s. 139-155
Szlachta D. Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Piekarach Śląskich (1945-2011) "Roczniki Teologiczne" (Lublin 2014) T. 65, z. 4 (2018) s. 111-118
Szymborski W. „Duchowa pomoc" w podróży? Inguldecje udzielane wiernym wspomagającym pielgrzymów i wędrowców na terenie średniowiecznej Polski "Peregrinus Cracoviensis” 23 (2012) s. 17-30
Szymborski W. Pielgrzymka bractwa różańcowego z Warszawy do Częstochowy w 1608 r. : przyczynek do dziejów konfraterni religijnej i biografistyki zakonu braci kaznodziejów w epoce nowożytnej "Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy" T. 107, z. 2 (2016) s. 287-302
Świtała-Trybek D. Halembska pielgrzymka na Jasną Górę : studium kulturoznawcze "Roczniki Teologiczne" (Lublin 2014) T. 61, z. 9 (2014) s. 165-178
Tarasiuk T. Wpływ sanktuariów i pielgrzymek na religijność Polaków po II Soborze Watykańskim "Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 8 (2012) s. 243-271
Tarkowska E. Czas podróży, włóczęgi, wędrówki "Res Publica Nova” nr 7-8/1995 s. 12-14
Tomaszewski T. Pielgrzymowanie w Biblii "Rocznik Skrzatuski” T. 2 (2014) s. 11-18 zob tu
Tuniz D. «Sequela Christi» a pielgrzymka wewnętrzna w czasach nowożytnych "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” nr 4 (100) 1997 s. 51-56
Ukleja R. Ruch pielgrzymkowy szansą duszpasterską w dziele ewangelizacji w III tysiącleciu "Seminare” 18 (2002) s. 109-120
Van Calster S. W drodze… «do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12,1) "Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 124 133
Wejman H. Wartość kultu świętego Jakuba Starszego "Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2010 s. 7-18
Wejman G. Peregrynacje maryjne na Pomorzu Zachodnim "Studia Gnesnensia" T. 32 (2018) s. 87-108 zob tu
Wendlik K. Żeby pielgrzymka nie była bożkiem "Pastores : kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej" 2021, [nr] 1 s. 166-170
Wilk J. Pielgrzymka do Jerozolimy w ujęciu Psalmu 122 (121) "Ruch Biblijny i Liturgiczny" Vol. 71, nr 4 (2018) s. 293-303 zob tu
Wilk Sz. Mieszkańcy Przeworska na kartach sanktuaryjnych ksiąg cudów z XVI-XVIII w. "Przeworskie Studia Regionalne" T. 4 (2021) s. 10-78
Witkowska A. Kształtowanie się tradycji pątniczych w średniowiecznym Krakowie "Kwartalnik Historyczny” R. 86 nr 4 (1979) s. 965-985
Witkowska A. Peregrinatio ad loca sacra. Refleksja antropologiczno-socjologiczna "Roczniki humanistyczne” t. XXVII (1979) z. 2 s. 5-14
Witkowska A. Przemiany w ruchu pielgrzymkowym i w praktyce odpustów w Kościele zachodnim w XIV-XV w. "Znak” 205- 206 (1971) s. 892-900
Witkowska A. Z zagadnień "peregrinatio religiosa" w średniowiecznej Europie "Roczniki humanistyczne” (KUL) XXII (1974) z. 2 s. 33-46
Wiśniewska K. Historia Grupy św. Brata Alberta "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" kwartalnik IRSS R. 16, [nr] 3 (2016) s. 60-70
Wolna-Samulak A. Sanktuaria maryjne w Polsce jako cel turystyki pielgrzymkowej : studium na przykładzie sanktuarium w Licheniu Starym i Gietrzwałdzie "Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług" Nr 66 (2011) s. 383-390
Wojciechowska I. Średniowieczne plakietki pielgrzymie i świeckie z badań w Stargardzie "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" R. 67, nr 2 (2019) s. 139-149
Wojciechowski L. Z polskich badań nad podróżami i pielgrzymkami w dawnych wiekach "Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL" T. 4 (2022) s. 189-193
Wojcieszak M. Znaczenie pielgrzymek dla chrześcijan epoki późnego antyku w relacji św. Paulina z Noli (354/355-431) "Studia Pelplińskie" T. 54 (2020) s. 329-343 zob tu
Wolnik F. Pielgrzymowanie do europejskich sanktuariów świętych w średniowieczu "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” T. 27 (2007) s. 87-103
Wójtowicz M. Przekształcenia ruchu pielgrzymkowego do Santiago de Compostela w latach 1989-2010 "Peregrinus Cracoviensis" Z. 22 (2011) s. 313-333 zob tu
Wójtowicz A. Pielgrzymki religijne : ruch alternatyw kulturowych "Przegląd Religioznawczy" 2014, nr 3 s. 3-20
Wyrozumska B. Z dziejów polskich pielgrzymek w średniowieczu "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” z. 89 (1989) s. 79-88
Zabawa K. Fenomen pielgrzymek do Santiago de Compostela w najnowszych polskich relacjach i badaniach "Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie" 2009 s. 221-231
Zagórski D. Jakub Większy - apostoł : historia, legenda, kult świętego "Studia Sandomierskie” T. 14, z. 2/4 (2007) s. 349-361
Zakrzewski A. J. Pielgrzymka na Jasną Górę w XIX w. : dwa świadectwa literackie "Zeszyty Historyczne" (Częstochowa) T. 12 (2013) s. 1121-1133
Żochowski D. Propozycje realizacji duszpasterstwa pielgrzymkowego w okresie między pieszymi pielgrzymkami "Teologia Praktyczna" (Poznań) T. 20 (2019) s. 177-187
Plichta P. Filozofia (i) Camino de Santiago w narracjach Marka Kamińskiego o pielgrzymce "Turystyka Kulturowa" vol. 8, Issue 5, P. 19-34
Mrozowicz K. Pielgrzymowanie jako typ zachowania się celowego (w świetle badań systemu wartości) "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Turystyka religijna: zagadnienia interdyscyplinarne" 2011, vol. 12, Issue 65, P. 151-167.
Plichta P. Jeszcze pielgrzymka czy już turystyka? : próba odpowiedzi na podstawie wspomnień polskich caminowiczów "Folia Turistica" Nr 39 (2016) s. 263-292
Borzyszkowski M. Pielgrzymki do sanktuariów maryjnych a rodzina "Studia Pelplińskie" 17 (1986) strony 71-80
Matuszewska-Sulima B. Droga Francuska Camino de Santiago : dziedzictwo kulturowe i pielgrzymi w pierwszej dekadzie XXI w. "Peregrinus Cracoviensis" T. 27, z. 1/4 (2016) s. 141-157
Szulist W. Pielgrzymki na Kaszubach "Studia Pelplińskie" 5 (1974) strony 51-63
Jezierska-Thöle A., Biczkowski M., Thöle M. Znaczenie i rola Drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski i Niemiec "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2018, nr 2 s. 195-207
Buchner A. Badanie polskich sanktuariów katolickich i odwiedzających je osób - przykład zastosowania analizy ramowej oraz analizy metafor "Prace Etnograficzne" 2014, Vol. 42 Issue 1 p17-32


POWRÓT do strony CaminoMedia