Konfraternia św. Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej WP pw. NMP Królowej Polski

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfraternia Świętego Jakuba Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski funkcjonuje w Warszawie, od strony formalnej jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym w strukturach Ordynariatu Polowego decyzją Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka dekretem z dnia 15 grudnia 2015 roku. Mocą tego dokumentu w imieniu władz kościelnych nadał Konfraterni Świętego Jakuba Apostoła Starszego przy Katedrze Polowej, kościelną osobowość prawną oraz zatwierdził statut tego prywatnego stowarzyszenia wiernych.

Konfraternia przy Katedrze Polowej
forma prawna stowarzyszenie
rok założenia 2015
KRS 0000604925
członków 56 (2020)
Senior Marek Sokołowski
siedziba 01-909 Warszawa, ul. Sokratesa 9 lok. 279
kontakt konfraterniaswjakuba@gmail.com
w sieci patrz tu


Protektorem Konfraterni jest Biskup Polowy, zaś w jego imieniu asystuje Konfraterni duchowny asystent kościelny. Funkcję tę pełni od początku powstania Konfraterni ks. płk prałat Zbigniew Kępa.
Członkiem bractwa może zostać osoba pełnoletnia będąca obywatelem RP, a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Konfraterni, wyznania rzymskokatolickiego, który akceptując nauczenie Kościoła katolickiego, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, po zarekomendowaniu jej przez minimum dwóch członków zwyczajnych. Decyzje o przyjęciu podejmuje Kapituła. Nowy członek Konfraterni składa uroczyste przyrzeczenie. Za zgodą przedstawicieli ustawowych, członkiem zwyczajnym Konfraterni może być także osoba małoletnia, która ukończyła 15 rok życia. Do dnia ukończenia 18 roku życia nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego. Z dniem ukończenia 18 roku życia, stosownie do zapisów Statutu, nabywa wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych. Przygotowanie obejmuje okres minimum 1 roku, uczestniczenia w przedsięwzięciach pielgrzymkowych lub spotkaniach konfraterni, celem rozeznania.
Konfraternia notuje stały wzrost członków, wynika to z jej dynamicznego, choć krótkiego, 5 letniego działania.
Kalendarz Konfraterni określają w ciągu roku:

 • comiesięczne, weekendowe, etapowe pielgrzymki polskimi odcinkami dróg świętego Jakuba oraz pielgrzymowanie w wakacje lub innym czasie wolnym europejskimi drogami świętego Jakuba;
 • spotkania modlitewno-formacyjno-informacyjne przy Katedrze Polowej;
 • udział w uroczystościach w Katedrze Polowej i w innych kościołach stolicy i Polski.

Reguła duchowa oparta jest na regule augustiańskiej i pobożności rycerskiego Zakonu Santiago. Członkowie Konfraterni zachęcani są do pamiętania o modlitwie, każdego dnia w ustalonych godzinach lub porach. Odmawiania indywidualnie i wspólnie, modlitwy do św. Jakuba, litanii do św. Jakuba, a przed Jego świętem nowenny do św. Jakuba.
Konfraternia nie posiada majątku trwałego. Głównym sposobem finansowania dość aktywnej działalności bractwa są obowiązkowe niewysokie składki członkowskie i wpływy w formie wpłat i darowizn.
Funkcje w Konfraterni sprawowane są honorowo, kapitułę tworzy 6 osobowe gremium:

 • Senior-Prezes Konfraterni Marek Sokołowski;
 • Wicesenior Konfraterni Jerzy Pawlikowski
 • Sekretarz Konfraterni Łukasz Stefaniak
 • Skarbnik Konfraterni Agata Szarko-Sawera
 • Członek Kapituły Danuta Niedbałka
 • Członek Kapituły Piotr Szarko

Konfraternia odwołuje się do tradycji: Ewangelizacyjnej Św. Apostoła Jakuba Starszego, wspieranego przez Matkę Bożą z Pilar, Rycerskiego Zakonu Świętego Jakuba opartego na regule św. Augustyna oraz pierwszego na Ziemiach Polskich Bractwa Najświętszego Serca Jezusa działającego od 1705 roku przy pijarskim kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (obecnie Katedra Polowa Wojska Polskiego) przy ul. Długiej w Warszawie. Stowarzyszenie przyjmuje ideowe przesłanie zawarte w Akcie Europejskim.
Konfraternia będąca prywatnym stowarzyszeniem wiernych ma na celu:

 • rozszerzanie kultu św. Apostoła Jakuba Starszego;
 • wytyczanie, z uwzględnieniem informacji historycznych dróg pielgrzymkowych do św. Jakuba w Santiago de Compostela oraz sprawowanie nad nimi opieki na terenie kraju;
 • wspieranie i promocję europejskich tradycji związanych z szerzeniem idei ruchu pątniczego pw. św. Jakuba;
 • wspomaganie i pobudzanie inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i przyrodniczego na trasach pielgrzymkowych p.w. św. Jakuba w kraju;
 • pomoc i współpracę w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy.

Najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Konfraternię jest Order Rycerski Świętego Jakuba Apostoła.
Informacje na podstawie danych otrzymanych od Seniora Konfraterni, Marka Sokołowskiego