WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Rozdziały w publikacjach naukowych

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozdziały traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w zbiorach tekstów naukowych. Nie wzięto pod uwagę tekstów, które zostały opublikowane w zbiorach tekstów konferencyjnych o tematyce jakubowej.

autor tytuł w: redaktor rok strony
Brzegowy T. Pielgrzymka narodów do świątyni Pana Przemawiaj do nich moimi słowami. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Rektorowi Profesorowi Ryszardowi Rumiankowi w 35. rocznicę kapłaństwa i 60. rocznicę urodzin Godlewski Z. 2007 s. 71-86
Datko A. Sanktuaria i pielgrzymki. Pątnictwo w Polsce po 1945 Kościół i religijność Polaków 1945-1999 Zdaniewicz W., Zembrzuski T. 2000
Gałązka W. Duchowość pielgrzymowania "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej Urbański S., Krawiecka E., Gałązka W. 2010 s. 39-50
Iwaszkiewicz-Wronikowska B. Loca sancta i loca sanctorum. Najstarsze sanktuaria chrześcijańskie Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, T. V, Miejsca święte w epoce późnego antyku Iwaszkiewicz-Wronikowska B., Próchniak D. 2005 s. 199-215
Jackowski A. Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie Turystyka religijna Kroplewski Z., Panasiuk A. 2010 s. 17-31
Januszkiewicz E. Pielgrzymka chrześcijan pod wodzą Chrystusa Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata F. Lenort, T. Siuda 2000 s. 135-147
Kowalik K., Protestantyzm wobec turystyki pielgrzymkowej. Próba wypracowania nowych przestrzeni i form wyrazu dla duchowości chrześcijańskiej, w: Przestrzeń w turystyce : Znaczenie i wykorzystanie, red. M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2015, s. 103-113.
Langkammer H., Jezus jako pielgrzym i chrześcijańska droga pielgrzymowania, w: Słowo nieskowane : Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki, J. Tyrawa, PFT : TUM, Wrocław 1998, s. 347-355.
Liro J., Przegląd badań nad sanktuariami i ruchem pielgrzymkowym w kontekście przemian stref sakralnych, w: Od autentyczności do komercji – o doświadczaniu w turystyce, red. S. Tanaś, J. Mokras Grabowska, WUŁ, Łódź 2014, s. 9-18.
Łuczak M., Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania, w: Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, red. J. Górecki, H. Olszar, WT UŚ, Katowice 2002, s. 207-220.
Łysiak W., Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, UMCS i Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa 2015, s. 170-178.
Marciniak K., Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016, s. 39-54.
Możejko B., Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek – rekonesans badawczy, w: Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, red. B. Śliwiński, Muzeum Zamkowe, Malbork 2009, s. 107-130.
Mraczek M., Przygotowanie do kapłaństwa i pielgrzymowanie, w: Pielgrzymi, drogi, święte miejsca. Duszpasterstwo w kontekście podróży, red. M. Hastetter, M. Ostrowski, Unum, Kraków 2016, s. 127-131.
Nikołajew J., Wędrowanie młodocianych więźniów szlakiem św. Jakuba według założeń programu „Nowa Droga", w: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, KUL, Lublin 2014, s. 223-263.
Ostrowski M., Duszpasterstwo osób w drodze, w: Teologia pastoralna szczegółowa, red. R. Kamiński, KUL, Lublin 2002, s. 356-378.
Ostrowski M., Przestrzeń pielgrzymowania jako kategoria teologiczna, w: Geografia i sacrum T. 1, red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005, s. 265 - 273.
Panasiuk A., Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, WN USz, Szczecin 2010, s. 366-377.
Pater J., Rola pielgrzymek w rozwoju religijności wiernych na Śląsku, w: Milenium Kościoła na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 31 maja 2000 roku, red. J. Kopiec, WT UO, Opole 2000, s. 129-146.
Perszon J., Antropologiczny i religijny wymiar pielgrzymowania, w: Za miedzę, za morze, w zaświaty... Kulturowe wymiary podróżowania, red. W. Olszewski, V. Wróblewska, PTL, Wrocław 2012, s. 61-84.
Plichta P., O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela, w: Inny w podróży, t. 2. Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku, red. M. Rabizo-Birek, O. Weretiuk, M. Zatorska, WUR, Rzeszów 2017, s. 248 260.
Rabiej S., Europa szlaków pielgrzymich, w: Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia święceń kapłańskich, red. S. Rabiej, WT UO, Opole 1998, s. 105-112.
Roszak P., Pilgrimage as sacramentum peregrinationis? Discovering the Ecclesiological Background of the Camino de Santiago, w: The Way of St. James. Renewing insights, red. E. Alarcón, P. Roszak, Eunsa, Pamplona 2017, s. 137-158.
Różycki P., Pielgrzymowanie - ewolucja celów i form od starożytności do współczesności, w: W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, AWF, Poznań 2008, s. 105-111.
Różycki P., Turystyka religijna i pielgrzymkowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, AWF, Poznań 2009, s. 157-174.
Strzelczyk J., „Pielgrzymka nie zna granic”. Pielgrzymki w Europie średniowiecznej, w: Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy, red. M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Poznań Ląd 2007, s. 31-40.
Świątkiewicz W., Homo peregrinus wobec postmodernistycznej sekularyzacji, w: Pielgrzymowanie a integracja, red. Z. Glaeser, J. Górecki, UO WT, Opole 2005, s. 117 128.
Urbański S., Mistyka pielgrzymowania, w: "Tam wstępują pokolenia..." (Ps 122, 4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, red. S. Urbański, E. Krawiecka, W. Gałązka, Fundacja AMF "Nasza Droga", Warszawa 2010, s. 25-36.
Werka M., Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy, w: Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016, s. 55-64.
Wojciechowski L., Średniowieczne ośrodki pielgrzymkowe związane z relikwiami Męki Pańskiej, w: Mnisi i pielgrzymi w średniowieczu. Ląd na szlakach kulturowych Europy, red. M. Brzostowicz, H. Mizerska, J. Wrzesiński, Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Poznań-Ląd 2007, s. 53-58.
Wolnik F., Pielgrzymowanie w średniowieczu, w: Ad Christianorum unitatem fovendam. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu arcybiskupowi Alfonsowi Nossolowi Wielkiemu Kanclerzowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 30 lecia święceń biskupich, 50-lecia prezbiteratu oraz 75 rocznicy urodzin, red. S. Rabiej, WT UO, Opole 2007, s. 407-421.
Zys E., O współczesnych pielgrzymach do Santiago de Compostela. Dzienniki pielgrzymkowe, w: Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, red. W. Kuligowski et al., Wrocław 2011, s. 17-35.